Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ tư - 06/07/2022 21:28 614 0
.
1
1
(MPI) – Ngày 05/7/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nguồn: MPI

Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (CLTK) gồm 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng, hoàn thiện ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê; hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu; đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê; mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài trong công tác thống kê; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê; tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê.

Cụ thể, về hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, UBND cấp tỉnh: Sửa đổi Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức, thành lập Ban soạn thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê. Nghiên cứu xây dựng khung chung về tiêu chuẩn thống kê. Rà soát các tiêu chuẩn thống kê hiện có. Triển khai áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn thống kê. Xây dựng, hoàn thiện và ban hành đồng bộ các quy trình sản xuất thông tin thống kê.

Về hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu: Ứng dụng khoa học dữ liệu để khai thác nguồn dữ liệu tính chỉ số giá tiêu dùng một số nhóm hàng. Ứng dụng phương pháp khai thác dữ liệu giá bất động sản từ các trang web. Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác dữ liệu lớn để biên soạn chỉ tiêu thống kê, biên soạn một số chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điểu hành.

Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê. Rà soát phiếu điều tra xác định nhu cầu sử dụng thông tin thống kê. Sử dụng webform để xác định nhu cầu thông tin thống kê. Xây dựng mục phản hồi của người dùng tin đối với các ấn phẩm thống kê trên trang thông tin điện tử của Tổng cuc Thống kê. Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng và nhu cầu của người dùng tin.

Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê. Rà soát, cập nhật các quy chế, chính sách về công nghệ thông tin để đảm bảo thực hiện tư liệu hóa và chuyển đổi số trong công tác thống kê. Xây dựng Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống kê quốc gia. Xây dựng kế hoạch và các Dự án để triển khai Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia.

Mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài trong công tác thống kê. Duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác song phương, đa phương với các cơ quan thống kê, tổ chức quốc tế, đối tác phát triển. Tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động của thống kê Liên hợp quốc và khu vực. Đẩy mạnh cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sang tạo. Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập dữ liệu hành chính. Nghiên cứu phương pháp thanh tra hoạt động điều tra thống kê của Tổng cục Thống kê. Mở rộng các hoạt động hợp tác, hình thành mạng lưới các nhà khoa học, chuyên gia về khoa học thống kê, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên nghành thống kê. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước đã được cấp có thẩm quyền công bố. Tổ chức kiểm tra việc tuân thủ Luật Thống kê trong sản xuất thông tin thống kê của Hệ thống thống kê Nhà nước.

Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn nhân lực tài chính phục vụ công tác thống kê. Đảm bảo kinh phí thực hiện CLTK21-30. Tập chung xây dựng và phát triển hạ tầng số, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong công tác thống kê. Xây dựng trung tâm dữ liệu thống kê tập trung từ nguồn vốn đầu tư công. Hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước thống kê.

Các hoạt động triển khai thực hiện, theo dõi và đánh giá thực hiện chiến lược gồm: thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chiến lược; tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược.

Trong đó, về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chiến lược thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chức thư ký giúp việc thực hiện CLTK21-30 cấp Trung ương; Xây dựng, cập nhật Kế hoạch thực hiện CLTK21-30; Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược.

Về tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược: Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30; Biên soạn tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK21-30; Xây dựng phần mềm theo dõi thực hiện CLTK21-30; Tổ chức theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung được phân công chủ trì trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nguồn: Thúy Quyên/www.mpi.gov.vn
Cập nhật: 11h00, ngày 05/7/2022

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 269 | lượt tải:545

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 524 | lượt tải:266

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2083 | lượt tải:256

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1740 | lượt tải:231

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1828 | lượt tải:234
Đường dây nóng
  • Đang truy cập86
  • Hôm nay10,376
  • Tháng hiện tại387,023
  • Tháng trước:515,353
  • Tổng lượt truy cập13,146,865
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down