Dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW tại các bộ, ngành, địa phương và kế hoạch đầu tư công năm 2019

Thứ sáu - 23/11/2018 04:04 209 0
(MPI) - Để tổng hợp phương án sử dụng dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương (NSTW) giai đoạn 2016-2020 và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2019 trình cấp có thẩm quyền quyết định, ngày 19/11/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 8255/BKHĐT-TH gửi các bộ, ngành, địa phương về việc dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW tại các bộ, ngành, địa phương và kế hoạch đầu tư công năm 2019.
Dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW tại các bộ, ngành, địa phương và kế hoạch đầu tư công năm 2019

Dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW tại các bộ, ngành và địa phương và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2019

Theo Công văn, về phương án phân bổ dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW tại bộ, ngành và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được phương án phân bổ dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn NSTW của các bộ, ngành và địa phương. Sau khi rà soát, phương án phân bổ dự phòng 10% của nhiều bộ, ngành và địa phương chưa đảm bảo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn quy định tại Luật đầu tư công, Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Văn bản số 9423/VPCP-KTTH và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018, trong đó nhiều bộ, ngành và địa phương bố trí cho các dự án khởi công mới nhưng chưa bố trí vốn để thu hồi đủ 100% số vốn ứng trước nguồn NSTW đến hết kế hoạch năm 2015 chưa thu hồi, bố trí cho các dự án không thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo quy định của Chính phủ, bố trí cho các dự án đã có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa thực hiện điều chỉnh quyết định đầu tư theo yêu cầu tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 và Công điện số 3335/CĐ-BKHĐT ngày 21/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ý kiến rà soát từng dự án cụ thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đăng tải trên Hệ thống thông tin về đầu tư công).

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương bám sát các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn quy định tại Luật đầu tư công, Nghị quyết số 26/2016/QH14, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, phân bổ lại dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn NSTW. Do đây là khoản dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, được sử dụng để xử lý các trường hợp phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 26/2016/QH14 và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về lập kế hoạch trung hạn và hằng năm, nếu phương án phân bổ 10% dự phòng vốn NSTW của các bộ, ngành và địa phương chưa đáp ứng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định nhưng cần thiết bố trí vốn cho dự án có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn hoặc dự án khởi công mới, đề nghị các bộ, ngành và địa phương giải trình cụ thể đối với từng trường hợp để làm căn cứ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2019, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay, nhiều bộ, ngành và địa phương chưa gửi và cập nhật phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công. Để đảm bảo trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công năm 2019 đúng thời gian quy định tại Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ vốn NSTW năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành các nội dung theo yêu cầu tại Văn bản số 7446/BKHĐT-TH ngày 19/10/2018.

Lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt và công bố quy hoạch

Theo Công văn, về nguồn vốn để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt và công bố quy hoạch: Sử dụng 10% dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của NSTW để lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030; Sử dụng 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 vốn NSTW (vốn trong nước không bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) tại bộ, ngành đã được Thủ tướng Chính phủ giao để bố trí vốn lập 39 Quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 quy định tại Phụ lục 1 của Luật quy hoạch; Sử dụng 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) để lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật quy hoạch.

Đối với công tác lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt và công bố quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương dự kiến số vốn để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt và công bố quy hoạch trong phương án phân bổ dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn NSTW và vốn cân đối NSĐP.

Đồng thời, xây dựng nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt và công bố quy hoạch trình cấp có thầm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật quy hoạch sau khi Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch và Thông tư về định mức, giá cho hoạt động quy hoạch được ban hành. Trường hợp dự toán cao hơn so với số vốn đã dự kiến để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt và công bố quy hoạch, có phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để đảm bảo bố trí đủ số vốn cho nhiệm vụ quy hoạch. Trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án “Lập chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt và công bố quy hoạch”, đồng thời, trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư năm 2019, ưu tiên thực hiện điều chỉnh kế hoạch của các dự án có tiến độ giải ngân thấp cho dự án quy hoạch nêu trên.

Để tổ chức thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, xây dựng lại phương án phân bổ 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn NSTW tại bộ, ngành và địa phương và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2019 theo yêu cầu tại Văn bản số 7446/BKHĐT-TH, đồng thời cập nhật trên Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn) theo đúng hướng dẫn được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư (http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/Pages/chuyenmuctin.aspx2idcm=2).

Thời gian hoàn thành cập nhật 0h ngày 25/11/2018. Sau thời gian này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đóng Hệ thống và thực hiện tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

Nguồn tin: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 254 | lượt tải:505

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 521 | lượt tải:262

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2067 | lượt tải:254

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1736 | lượt tải:228

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1812 | lượt tải:231
Đường dây nóng
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay15,804
  • Tháng hiện tại272,849
  • Tháng trước:515,353
  • Tổng lượt truy cập13,032,691
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down