Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện dự án Luật đầu tư công (sửa đổi)

Thứ ba - 02/04/2019 04:41 397 0
Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện dự án Luật đầu tư công (sửa đổi)
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
(MPI) – Ngày 19/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP, Chính phủ đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực phối hợp với cơ quan thẩm tra của Quốc hội, các cơ quan liên quan, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến việc tiếp thu, giải trình đối với dự án Luật đầu tư công (sửa đổi).

Theo Nghị quyết, Chính phủ thống nhất tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện và giải trình một số nội dung quan trọng của dự án Luật đầu tư công (sửa đổi). Cụ thể, về khái niệm, phạm vi nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp khác của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư xác định là vốn đầu tư công. Hoàn thiện khái niệm, phạm vi nguồn vốn này bảo đảm bao quát, không liệt kê các nguồn vốn này trong Luật. Đồng thời, quy định chi tiết về phạm vi, trình tự, thủ tục đầu tư đối với nguồn vốn này.

Về quy định đối với dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, Chính phủ yêu cầu trường hợp cần thiết tách phần đầu tư cho bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công thành dự án độc lập, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời, phân định rõ với trường hợp dự án đầu tư công là Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất công theo quy hoạch với tư cách là một dự án đầu tư công độc lập trong Kế hoạch đầu tư công. Bổ sung, hoàn thiện quy định đối với giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư, bảo đảm công tác chuẩn bị đầu tư được tiến hành chủ động, có chất lượng, nâng cao hiệu quả dự án.

Về tiêu chí mức vốn phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C sử dụng vốn đầu tư công, Chính phủ thống nhất quy định tiêu chí mức vốn dự án quan trọng quốc gia là 20.000 tỷ đồng; điều chỉnh tăng tương ứng tiêu chí mức vốn đối với các dự án nhóm A, B, C; rà soát tiêu chí phân loại dự án, bảo đảm đồng bộ về tiêu chí mức vốn, lĩnh vực đầu tư gắn với thẩm quyền quyết định của mỗi cấp.

Về quy định đối với các dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư, giữ quy định như dự thảo Luật Chính phủ đã trình Quốc hội, theo hướng dự án đặc biệt khác do Chính phủ quy định. Các trường hợp khẩn cấp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện trong các trường hợp đặc biệt, khẩn cấp liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có tính chất cấp bách, cần được quyết định ngay, chỉ sử dụng ngân sách dự phòng hằng năm, bảo đảm không ảnh hưởng đến cân đối và bội chi ngân sách chung.

Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền trình đề xuất chương trình, dự án, quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài: (1) chỉnh lý dự thảo Luật bảo đảm phù hợp với Luật Quản lý nợ công, theo hướng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì trình Đề xuất chương trình, dự án; Bộ Tài chính chủ trì thẩm định về thành tố ưu đãi, tác động của khoản vay đối với các chỉ tiêu an toàn nợ công, cơ chế tài chính trong nước của Đề xuất chương trình, dự án, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tổng hợp ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ; (2) giữ như quy định hiện hành về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, theo đó Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án vay ODA, vay ưu đãi nhóm A, B, C để thống nhất thẩm quyền của Trung ương trong việc quản lý nguồn vốn này trong việc kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, đồng thời giao cơ quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là cơ quan trình Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm rõ trách nhiệm trong thẩm định, phê duyệt dự án.

Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định Kế hoạch đầu tư công 03 năm theo phương thức cuốn chiếu. Đồng thời, cơ bản thống nhất với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thẩm quyền, nội dung quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về quyết định danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án cụ thể trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện theo hướng quy định Chính phủ có thẩm quyền quyết định, điều chỉnh, bảo đảm linh hoạt trong điều hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn được Quốc hội thông qua, phù hợp với quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với cơ quan thẩm tra của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án, chỉnh lý, hoàn thiện các quy định về: phạm vi áp dụng Luật này và pháp luật về đầu tư theo hình thức PPP, đầu tư vốn của nhà nước vào doanh nghiệp, đầu tư dự án đầu tư công của doanh nghiệp nhà nước; đối tượng đầu tư công đối với hoạt động cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý, cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, các quỹ; căn cứ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án có thời gian thực hiện kéo dài qua nhiều năm, qua nhiều kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn; sử dụng nguồn vốn dự phòng; thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án; thẩm quyền đối với dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn hỗn hợp; trình tự, thủ tục, tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA không hoàn lại; thời hạn và các mốc thời gian, quy trình xây dựng, thời hạn trình phê duyệt, giao kế hoạch, thời hạn giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn; tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư và hiệu quả đầu tư của dự án và các hành vi bị cấm trong đầu tư công. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ về dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài ra, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện đồng bộ khuôn khổ pháp lý để thực hiện Luật quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch và các văn bản pháp luật khác có liên quan; tổng hợp các vướng mắc phát sinh, đề xuất giải pháp tổng thể xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Luật quy hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2019. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạch định và kiến tạo động lực phát triển của đất nước./.

 

Tác giả: Minh Hậu -Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 268 | lượt tải:545

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 524 | lượt tải:266

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2083 | lượt tải:256

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1739 | lượt tải:231

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1828 | lượt tải:234
Đường dây nóng
  • Đang truy cập70
  • Hôm nay21,869
  • Tháng hiện tại385,329
  • Tháng trước:515,353
  • Tổng lượt truy cập13,145,171
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down