Sáng tạo, tự tin, bản lĩnh và khát vọng vươn lên cùng đất nước

Chủ nhật - 14/01/2024 23:25 248 0

(MPI) - Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong những kết quả, thành tựu chung của đất nước trong năm 2023, không thể không nói đến đóng góp của Bộ, ngành Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan tổng tham mưu có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng; trong đó có cả những đóng góp thầm lặng nhưng tác động lớn, lan tỏa cao, hiệu quả lâu dài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Thủ tướng đánh giá cao không khí đổi mới sáng tạo, sự tự tin, bản lĩnh và khát vọng vươn lên cùng đất nước của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê. Trong năm 2023, toàn ngành và Bộ đã tiếp nối truyền thống, phát huy thành quả qua các thế hệ, không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn lên, đặc biệt là tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Thực hiện tốt vai trò của cơ quan tổng hợp tham mưu cấp chiến lược, cơ quan đầu mối, điều phối điều hành kinh tế vĩ mô; công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh triển khai thực hiện, nhất là các cơ chế, chính sách mới để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Công tác quy hoạch đã có sự thay đổi rõ rệt trong tư duy và hành động, đáp ứng tiến độ, chất lượng, với tư duy mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới, mang lại giá trị mới; Giải ngân vốn đầu tư công, huy động nguồn lực xã hội là điểm sáng. Cùng với đó, Bộ đã có những đóng góp tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài; Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo có bước phát triển mạnh mẽ, định hình hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Công tác phân tích, dự báo và thống kê đáp ứng tốt yêu cầu về tính kịp thời, chính xác và chất lượng công tác tham mưu, điều hành kinh tế vĩ mô; giữ vững, củng cố và phát huy kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2024 là năm bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Toàn ngành và Bộ đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược, tham mưu chiến lược để làm tốt hơn nữa việc kiến tạo phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Nắm chắc thực tiễn, bám sát tình hình thực tế trong và ngoài nước để trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động, tích cực đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và vượt qua thách thức, thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau; góp phần tái cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, bền vững. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Theo đó, phải bám sát các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hóa để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2024 với chủ đề: "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững" với tinh thần "Năm quyết tâm"; nghiên cứu và triển khai thực hiện theo chức năng, quyền hạn của mình; luôn có tư duy sắc bén, đổi mới, nắm bắt nhanh nhạy các vấn đề nổi lên của thế giới, đất nước và có tầm nhìn xa, tham mưu các quyết sách lớn về kinh tế - xã hội cho Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Luôn coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và tổ chức thực hiện; đây vừa là đòi hỏi cấp bách, khâu đột phá quan trọng, vừa là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài tạo động lực phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Luôn xung kích, tiên phong trong thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển các mô hình kinh tế mới, ngành nghề mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo với tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên, góp phần thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Luôn đi đầu trong chuyển đổi số, tạo động lực mạnh mẽ phát triển các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế; góp phần tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia; trở thành công cụ quan trọng trong xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập ngày càng sâu rộng.

Luôn đẩy mạnh hiệu lực, hiệu quả của công tác thống kê nhà nước; hiện đại hóa theo hướng khoa học, phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ, phục vụ ngày càng tốt hơn sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng đề nghị tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành kế hoạch và điều phối kinh tế vĩ mô; Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong công tác điều phối kinh tế vĩ mô; Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; luôn đổi mới để tạo ra động lực cảm hứng không chỉ cho Bộ, cho ngành mà vì sự phát triển chung của đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.    

Tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nghiên cứu, tham mưu triển khai các mô hình kinh tế mới; đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, đặc biệt là tập trung cho đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực cao cho ngành công nghiệp bán dẫn; tập trung cho các ngành mới nổi; phải có trọng tâm và ưu tiên nguồn lực để đào tạo nguồn nhân lực; đầu tư cho đào tạo nhân lực là đầu tư cho phát triển.

Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường công khai, minh bạch; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp; Làm tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh khó khăn; Làm tốt nhiệm vụ Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Coi trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Thủ tướng tin tưởng, với bề dày truyền thống vẻ vang 79 năm và với những gì đã, đang và sẽ làm, năm 2024, toàn ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đạt được những thắng lợi mới, tạo động lực mới, khí thế mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao hơn năm 2023.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu tiếp thu ý kiến, thay mặt toàn ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn những ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao của Thủ tướng Phạm Minh Chính về những kết quả đạt được; đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn để toàn ngành tiếp tục phấn đấu, không ngại khó khăn, phát huy hơn nữa sự chủ động, tinh thần đột phá, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng khẳng định, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê sẽ tiếp tục phát huy cao hơn nữa vai trò tham mưu chiến lược trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; thực hiện cao nhất mục tiêu Đại hội Đảng XIII đã đề ra; tiếp tục đoàn kết, thống nhất và nỗ lực quyết tâm, chủ động sáng tạo hơn nữa hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời đề nghị cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành nghiêm túc tiếp thu và thực hiện tốt, tập trung trí tuệ tập thể, phát huy truyền thống của Ngành, dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ được giao.

Ngay sau Hội nghị, Bộ sẽ khẩn trương hoàn thiện để ban hành kế hoạch của Bộ nhằm triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01 của Chính phủ; các đơn vị chuyên môn của Bộ bám sát chỉ đạo và chương trình công tác để tập trung triển khai các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng Bộ. Ảnh: MPI
Trong năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần tạo nên kết quả đó là sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị thuộc Bộ. Để ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng đó, tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng Bộ; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể đạt thành tích xuất sắc là: Tổng cục Thống kê, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Viện Chiến lược phát triển. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã tặng Cờ thi đua cấp Bộ cho 10 đơn vị và Bằng khen của Bộ trưởng cho 09 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2023./.
Nguồn: Tùng Linh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư/www.mpi.gov.vn/
Cập nhật 14h21' ngày 11/01/2023

Tác giả: Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 115 | lượt tải:31

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 438 | lượt tải:214

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1889 | lượt tải:236

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1611 | lượt tải:205

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1662 | lượt tải:210
Đường dây nóng
  • Đang truy cập58
  • Hôm nay14,841
  • Tháng hiện tại383,052
  • Tháng trước:513,594
  • Tổng lượt truy cập11,534,714
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down