Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và Chương trình mục tiêu phát triển du lịch đến 2020

Thứ hai - 10/09/2018 05:22 224 0
Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và Chương trình mục tiêu phát triển du lịch đến 2020
Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và Chương trình mục tiêu phát triển du lịch đến 2020
Lai Châu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và Chương trình mục tiêu phát triển du lịch giai đoạn 2016-2018 và kế hoạch 2019-2020.
   
Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 2016-2018
      
- Tổng vốn Ngân sách Nhà nước bố trí giai đoạn 2016-2018 là: 14.858 triệu đồng, trong đó:
 
+ Vốn bố trí cho dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là: 1.600 triệu đồng;
 
+ Vốn bố trí cho dự án tăng cường đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa là 12.758 triệu đồng;
 
+ Vốn bố trí cho dự án phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn là 500 triệu đồng.
 
(Có phụ biểu số 01 chi tiết kèm theo)
 
Danh mục dự án đưa vào trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và tình hình bố trí vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa đối với các dự án (Có phụ biểu số 02 chi tiết kèm theo).
  
 Đánh giá thực hiện từng dự án thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2018
  
Dự án 1: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
           
Kết quả thực hiện: Bố trí kinh phí để thực hiện tu bổ và tôn tạo các di tích cấp Quốc gia tại: Khu lưu niệm vua Lê Thái Tổ; Di chỉ khảo cổ học Nậm Tun, Động Pusamcap, Động Tiên Sơn và kinh phí để phục dựng lễ hội Lùng Tùng (xuống đồng) của người Thái xã Mường Cang huyện Than Uyên; Bảo tồn phục dựng lễ hội của dân tộc Hà Nhì, tỉnh Lai Châu,... Tổng kinh phí bố trí là: 1.600 triệu đồng.
 

         
Việc đầu tư Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đã góp phần giúp cho tỉnh Lai Châu tiếp tục lưu giữ được các giá trị văn hóa đặc sắc, có nguy cơ mai một cao của một số dân tộc, tạo tiền đề cho việc phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống; góp phần tích cực trong công tác nghiên cứu, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Các di tích được trùng tu, tôn tạo đã trở thành các điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của khách tham quan trong nước cũng như khách quốc tế.
         
 Dự án 2: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa.
  
Kết quả thực hiện: Bố trí kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng các công trình văn hóa mang tính tôn vinh có ý nghĩa chính trị; hỗ trợ trang thiết bị cho các trung tâm văn hóa tỉnh huyện; các điểm vui chơi giải trí cho trẻ em như: Dự án biểu tượng văn hóa tỉnh Lai Châu; Điểm vui chơi trẻ em thị trấn Tam Đường (giai đoạn I); Hỗ trợ Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú;... Tổng kinh phí bố trí trong giai đoạn 2016-2018 là: 12.758 triệu đồng.
  
Việc tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa đã từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng của tỉnh và các mục tiêu phát triển hạ tầng văn hóa; việc phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em đã tạo ra các điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí lành mạnh... góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển giá trị của các loại hình nghệ thuật truyền thống tại địa phương. Việc sử dụng thiết bị và hoạt động hiệu quả của các Trung tâm Văn hóa; phòng văn hóa các huyện, thành phố, các đội thông tin lưu động đã đưa chủ trương, đường lối của Đảng chính sách của pháp luật Nhà nước đến với Nhân dân.
 

  
Dự án 3: Phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn:
  
Kết quả thực hiện: Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho Đoàn nghệ thuật tỉnh như Loa Subwoofer N218W (Active); Micro DVON ACT9090,... Tổng kinh phí được hỗ trợ là 500 triệu đồng.
 
Việc đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các tầng lớp xã hội về ý nghĩa của việc bảo tồn và phát triển giá trị của các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống. Qua đó nâng cao nhận thức lòng tự hào dân tộc của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của các loại hình nghệ thuật truyền thống đồng thời khích lệ sự sáng tạo các giá trị văn hóa, góp phần phát triển sự nghiệp văn hóa của tỉnh Lai Châu.
  
 Một số khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện
  
- Kinh phí thực hiện các dự án của Chương trình không được thông báo cho cả giai đoạn nên khó xác định nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cho cả giai đoạn. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn; dân cư thưa thớt, không tập trung và tỷ lệ hộ nghèo cao nên gặp khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động và ủng hộ thực hiện Chương trình. Thu ngân sách địa phương thấp nên nguồn kinh phí bố trí hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa các công trình về văn hóa còn hạn chế.
 
- Nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chưa bố trí kinh phí để thực hiện một số công trình thiết chế văn hóa thiết yếu của tỉnh như: Bảo tàng tỉnh Lai Châu, Thư viện tỉnh, Trung tâm thể dục - thể thao,...
 
Kế hoạch Chương trình mục tiêu phát triển Văn hóa năm 2019-2020:
 

    
Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đề xuất xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án chương trình mục tiêu phát triển văn hóa trong giai đoạn 2019 - 2020 như sau:(Có biểu số 01 chi tiết kèm theo)
   
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN (bao gồm vốn TPCP) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2); Căn cứ các Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN (bao gồm vốn TPCP) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2).
 
Theo đó, Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương: Tỉnh Lai Châu chưa được bố trí kế hoạch vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để khởi công mới các dự án trong giai đoạn này, hiện nay tỉnh đã xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2019 gửi các Bộ ngành Trung ương.
 

  
Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch
  
 Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch năm 2016-2018:
  
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch
 
- Tổng vốn giao giai đoạn 2016-2018 là: 1.010 triệu đồng, trong đó:
 
+ Vốn từ Ngân sách Trung ương là: 1.010 triệu đồng
 
+ Vốn Ngân sách địa phương là: 0 triệu đồng
 
+ Vốn huy động từ các nguồn vốn khác: 0 triệu đồng
 
Đối với các dự án đầu tư công trung hạn thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2018:(Có phụ biểu số 03 chi tiết kèm theo)
  
 Đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác: Trong giai đoạn 2016-2018 không có dự án thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch được đầu tư từ nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác.
  
 Đánh giá thực hiện từng dự án thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2018:
 
- Dự án Hạ tầng giao thông điểm du lịch thị trấn Sìn Hồ được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt đầu tư năm 2012 tại Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 với tổng mức đầu tư 36.000 triệu đồng; đến nay dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng với các hạng mục được đầu tư chủ yếu gồm: Hạ tầng giao thông khu chợ văn hóa với tổng chiều dài L = 0,15Km; Hạ tầng giao thông khu hồ du lịch thị trấn với tổng chiều dài L = 0,5Km,...
 
- Hạ tầng kỹ thuật, đường đến khu sinh thái và quần thể hang động Pu Sam Cáp được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt đầu tư năm 2014 tại Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 với tổng mức đầu tư 11.000 triệu đồng; đến nay dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng với các hạng mục được đầu tư chủ yếu: Mặt bằng nhà đón tiếp với diện tích khoảng S = 1.479m2; hệ thống đường giao thông với tổng chiều dài L = 1.659m; nhà tiếp đón với diện tích xây dựng khoảng 127m2,...
  

 
Những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án và đề xuất, kiến nghị
  
* Kết quả đạt được: Trong những năm qua hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch đã có những cải thiện đáng kể đến nay toàn tỉnh có 14 điểm du lịch cấp tỉnh, 18 khách sạn với 738 phòng, 128 nhà hàng,...Số lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh không ngừng tăng lên, năm 2016 là 220 nghìn lượt khách, năm 2017 đạt khoảng 252 nghìn lượt khách; đến 6 tháng đầu năm 2018 khoảng 145 nghìn lượt khách.
 
* Những khó khăn hạn chế:
 
- Nguồn vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng du lịch trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa được đầu tư tương xứng để khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch của tỉnh; nguồn vốn đầu tư còn phụ thuộc chủ yếu vào Ngân sách Nhà nước là chính, các nguồn vốn xã hội hóa thu hút đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đầu tư cho du lịch chưa đáng kể.
 
- Hệ thống giao thông kết nối với các trung tâm kinh tế lớn và các tỉnh lân cận còn hết sức khó khăn, đây cũng là điểm nghẽn lớn trong quá trình phát triển du lịch của tỉnh.
 
* Đề xuất kiến nghị: Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, tăng cường hỗ trợ vốn đầu tư phát triển từ Ngân sách Nhà nước cho tỉnh để đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch của tỉnh.
 
Kế hoạch Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch năm 2019-2020:
 
 
 
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 về giao kế hoạch đầu tư đầu tư trung hạn vốn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN (bao gồm vốn TPCP) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2); Căn cứ các Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN (bao gồm vốn TPCP) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2).
 
Theo đó Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương: Tỉnh Lai Châu chưa được bố trí kế hoạch vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để khởi công mới các dự án trong giai đoạn này, hiện nay tỉnh đã xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2019 gửi các Bộ ngành Trung ương.
 

Tác giả: Việt Tiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 254 | lượt tải:505

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 521 | lượt tải:262

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2067 | lượt tải:254

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1736 | lượt tải:228

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1812 | lượt tải:231
Đường dây nóng
  • Đang truy cập50
  • Hôm nay15,804
  • Tháng hiện tại272,327
  • Tháng trước:515,353
  • Tổng lượt truy cập13,032,169
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down