Ủy ban nhân dân tỉnh Phiên họp thường kỳ tháng 5

Thứ hai - 21/05/2018 23:39 278 0
Ngày 21-22/5, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5, đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Phiên họp đã thông qua các nội dung: Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Lai Châu; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Lai Châu; Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu; Quy hoạch chi tiết khu Huổi Luông; Dự án điều tra, quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Lai Châu; Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 
Sở Xây dựng trình bày dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Lai Châu
        
Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Lai Châu sau khi được trình bày tại phiên họp các đại biểu đã tham gia ý kiến xây dựng hoàn thiện, Quy chế này nhằm quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên phạm vi toàn thành phố; kiểm soát việc xây dựng, chỉnh trang, phát triển của thành phố theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lai Châu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch nông thôn mới đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; quy định cụ thể trách nhiệm trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc của các cấp chính quyền và các ngành liên quan trên địa bàn thành phố Lai Châu. Quy chế này là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong đô thị. Lập thiết kế đô thị, cấp phép quy hoạch, chứng chỉ quy hoạch; cung cấp thông tin quy hoạch; giấy phép xây dựng công trình. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm hành chính về quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố Lai Châu.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố Lai Châu. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố Lai Châu. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Lai Châu.
    

Chủ tịch UBND tỉnh thành phố Lai Châu tham gia ý kiến vào đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố
Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Lai Châu nhằm thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính , tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế , văn hóa, xã hội, xây dựng đô thị phù hợp với quy hoạch chung của thành phố đến năm 2020 và định hướng đến 2030, qua việc đặt tên đường, phố nhằm tôn vinh những anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, các nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, giáo dục truyền thống văn hóa, tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hòa dân tộc cho các thế hệ. Theo đề án 01 tuyến đường và 20 phố được đề nghị đặt tên và có 02 tuyến đường được điều chỉnh. Các đại biểu tham gia ý kiến thảo luận đề án, Chủ tọa phiên họp Phó Chủ tịch thường trực Tống Thanh Hải thống nhất ý kiến giao cho Sở Văn hóa TT và DL phố hợp với UBND thành phố Lai Châu hoàn thiện đề án theo những ý kiến đã được thảo luận tại phiên họp.
   
Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Lai Châu nhằm mục tiêu tăng cường hiệu quả khai thác sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên nước mặt nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu đến năm 2035; chủ động phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước với các mục tiêu cụ thể: Quản lý nhu cầu nước cho dân sinh, tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng, phát triển bền vững tài nguyên nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chia sẻ, phân bổ tài nguyên nước đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích, đảm bảo ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn tỉnh; cung cấp nước cho các công trình thủy điện và vùng đồng bằng sông Hồng; tiêu tốn ít nước, hạn chế xung đột giữa các đối tượng sử dụng nước..
   
Nội dung chủ yếu của Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Lai Châu
 
   
Đánh giá hiện trạng, xác định những đặc điểm, đặc trưng chủ yếu về số lượng, chất lượng tài nguyên nước mặt; Đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước mặt theo mục đích, đối tượng sử dụng nước; Xác định sơ bộ chức năng nhiệm vụ của nguồn nước mặt, nhu cầu sử dụng nước, tiêu nước, các vấn đề cần giải quyết trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt; Xác định đối tượng, phạm vi, nội dung quy hoạch nhằm đảm bảo chức năng của nguồn nước mặt, giải quyết các vấn đề đã xác định; Dự báo xu thế biến động về số lượng, chất lượng nguồn nước mặt; Dự báo, đánh giá nhu cầu khai thác, sử dụng nước mặt theo từng thời đoạn trong kỳ quy hoạch cho các mục đích: sinh hoạt, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thủy điện, du lịch và bảo vệ môi trường đối với từng nguồn nước trong phạm vi vùng quy hoạch; Xây dựng các phương án phân bổ tài nguyên nước mặt trong vùng quy hoạch; Đề xuất các biện pháp công trình nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh; Kiến nghị mạng giám sát tài nguyên nước mặt; Lập kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch.
    
Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đã nghiên cứu xem xét đánh giá, tính toán dự báo nhu cầu sử dụng nước; Đánh giá tiềm năng nguồn nước mặt; Xác định các vấn đề nổi cộm trong khai thác sử dụng tài nguyên nước; dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước trong kỳ quy hoạch; tính toán phân bổ kết hợp tài nguyên nước cho các ngành dùng nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 theo 2 kịch bản: Kịch bản phát triển bình thường và kịch bản thay đổi nguồn cung ứng với với tần suất nước đến P=85%, qua đó lựa chọn phương án tối ưu để đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý, bền vững.
  
Kết quả chính đạt được của dự án:
    
-Tổng hợp, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng, chất lượng TNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu và trên từng tiểu lưu vực sông; đồng thời xác định được các vấn đề nổi cộm liên quan đến tài nguyên nước. Đánh giá tình hình sử dụng nước của ngành kinh tế đặc biệt là ngành nông nghiệp, sinh hoạt, thủy sản, chăn nuôi, công nghiệp... có ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển nguồn nước, cũng như thực trạng các công trình và hệ thống các công trình khai thác và sử dụng nguồn nước;
  
-Kết quả tính toán bằng mô hình Mike Nam cho thấy: tổng lượng nước mặt trung bình năm nhiều năm nội sinh (1961 – 2016) là 15,8 tỷ m3; lượng nước từ ngoài chảy vào là 26,5 tỷ m3. Lượng nước từ Trung Quốc trên sông Nậm Na khoảng 4,5 tỷ m3, sông Đà khoảng 17,6 tỷ m3. Tổng lượng tài nguyên nước các sông suối chảy vào tỉnh Lai Châu là 43 tỷ m3.
   
-Xác định tổng nhu cầu sử dụng nước toàn tỉnh năm 2016 là 286,62 triệu m³/năm, đến năm 2025 và 2035 nhu cầu nước tương ứng là 416,62 và 854,5 triệu m³/năm.Trong đó nhu cầu nước cho ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm trên 80%), tiếp đến là nhu cầu nước cho ngành công nghiệp, thủy sản và sinh hoạt.
  
-Quy hoạch cũng đã xem xét được xu thế biến động tài nguyên nước giai đoạn 1961 – 2016, từ đó cho phép nhận định trong kỳ quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh có khả năng có xu thế tăng đối với vùng phía Nam tỉnh Lai Châu và có xu thế biến động giảm đối với vùng phía Bắc và Đông Bắc của tỉnh;
   
-Quy hoạch đưa ra 3 kịch bản và 3 phương án phân bổ tài nguyên nước, Qua tính toán định lượng cân bằng nước 3 phương án đã đưa ra được các bức tranh tổng thể về việc phân bổ chia sẻ nguồn nước trên địa bàn Lai Châu. Từ đó xác định được các khả năng thiếu nước trong các kỳ quy hoạch theo từng phương án. Quy hoạch đã đưa ra 3 phương án phân bổ, Phương án 1 và 2 vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu nước trong công nghiệp, thủy sản và nông nghiệp, đặc biệt là khu vực Nậm Na và Nậm Mu. Phương án được lựa chọn (phương án 3) đề xuất cho quy hoạch tài nguyên nước là phương án phân bổ chia sẻ nguồn nước một cách hài hòa hợp lý đồng thời đảm bảo được các mục tiêu sử dụng nước, Phương án này đã đảm bảo 100% nhu cầu nước cho sinh hoạt, công nghiệp và cũng hạn chế mức thiếu nước thấp nhất cho các ngành nghề khác, đồng thời đảm bảo nhu cầu nước cho môi trường trên sông;
    
-Quy hoạch đã đề xuất ra 13 vị trí điểm kiểm soát để đảm bảo thực thi quy hoạch phân bổ, giám sát việc khai thác sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
  
-Quy hoạch đã đề xuất 06 nhóm giải pháp bao gồm các giải pháp về thể chế, chính sách; về cơ cấu tổ chức, quản lý; giải pháp về tài chính; giải pháp về phát triển TNN; giải pháp về tăng cường năng lực và sự tham gia của các bên liên quan và giải pháp về bảo vệ, cải tạo và phục hồi TNMT nước, đồng thời đề xuất 12 dự án cần phải thực hiện cũng như kinh phí, kế hoạch và tiến độ thực hiện của 12 dự án đó trong kỳ quy hoạch như kinh phí, kế hoạch và tiến độ thực hiện của 12 dự án đó trong kỳ quy hoạch.
  
Phiên họp sẽ được tiếp tục cập nhật các nội dung vào những bản tin sau.  

Tác giả: Huy Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 218 | lượt tải:223

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 497 | lượt tải:249

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2005 | lượt tải:248

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1701 | lượt tải:223

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1759 | lượt tải:225
Đường dây nóng
  • Đang truy cập52
  • Hôm nay12,225
  • Tháng hiện tại303,146
  • Tháng trước:573,183
  • Tổng lượt truy cập12,547,635
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down