Triển khai Quy chế tiếp nhận và trả lời kiến nghị của người dân, DN trên Cổng TTĐT Chính Phủ

Thứ tư - 23/05/2018 23:42 299 0
Triển khai Quy chế tiếp nhận và trả lời kiến nghị của người dân, DN trên Cổng TTĐT Chính Phủ
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chí
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chí

(Kế hoạch 684/KH-UBND ngày 22/5)

Bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thống nhất trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao chất lượng giải quyết, xử lý và trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; cải thiện chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
 
Yêu cầu xác định cụ thể các nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, tuân thủ đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công khai, minh bạch, rõ ràng, đúng quy định.  Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (gọi tắt là Hệ thống thông tin) tại tỉnh Lai Châu bảo đảm đơn giản, nhanh chóng, chính xác, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.
  
Nội dung phản ánh, kiến nghị Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC.
 
Những cơ chế, chính sách, TTHC không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.
  
Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.
  
Cách thức phản ánh, kiến nghị
  
 Người dân truy cập vào địa chỉ : http://nguoidan.chinhphu.vn để gửi phản ánh, kiến nghị.
 
Doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vn để gửi phản ánh, kiến nghị.
 
Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị
  
Các phản ánh, kiến nghị gửi qua Hệ thống thông tin phải sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt; thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị theo quy định và có đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị.
 
Tổ chức tiếp nhận, xử lý trả lời phản ánh, kiến nghị gồm có các cách thức: Tiếp nhận, phân loại và chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị; Xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị; Thời hạn tiếp nhận, xử lý, trả lời và công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị; Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị và trong mỗi giai đoạn có hướng dẫn cách thức thực hiện cụ thể.
 
 
 
Cách thức tổ chức thực hiện được cụ thể hoá cho từng đơn vị, các sở, ban, ngành, các huyện thành phố theo chức năng nhiệm vụ của mình để thực hiện.
  
1.Các sở, ban, ngành tỉnh
   
 Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung công việc được nêu tại Mục 3, Phần II của Kế hoạch.
   
 Bố trí cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo đúng quy trình và tiến độ thời gian.
    
Thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị theo nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm pháp lý về kết quả xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị do cơ quan chủ trì.
  
 Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định và đột xuất theo yêu cầu.
  
Tổ chức tuyên truyền và xây dựng chuyên mục tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị để liên kết với Hệ thống thông tin.
 
Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
 
Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp truy cập Hệ thống thông tin (bao gồm văn bản, tài liệu liên quan) để gửi, tra cứu tình hình, kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị.
 
 Liên hệ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp cập nhật đầy đủ nội dung có liên quan đến phản ánh, kiến nghị trong trường hợp các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp chưa rõ ràng hoặc thiếu nội dung cần thiết.
 
 Không chậm trễ hoặc gây khó khăn, nhũng nhiễu khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.
 
Tuân thủ đúng quy trình, thời hạn tiếp nhận, phân loại xử lý phản ánh, kiến nghị theo nhiệm vụ được giao đảm bảo công khai, minh bạch.
 

 
2. Văn phòng UBND tỉnh
  
Chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; phân loại các phản ánh, kiến nghị gửi các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong việc tiếp nhận, cập nhật tình hình, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị và trả lời người dân, doanh nghiệp qua Hệ thống thông tin điện tử tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn  và http://doanhnghiep.chinhphu.vn.
   
Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ theo quy định, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị.  
   
3 Sở Thông tin và Truyền thông    
      
 Xây dựng chuyên mục tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh liên kết, tích hợp với Hệ thống thông tin.
  
 Phổ biến tài liệu, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin (bằng nhiều hình thức) để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia ý kiến phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin.
 
 Bố trí trang thiết bị, đường truyền, bảo đảm các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin để khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin đạt hiệu quả cao.
 
Triển khai ứng dụng chữ ký số trong các văn bản điện tử để chuyển xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin.
 
 
 
1. Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 
 Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và tham gia khai thác sử dụng Hệ thống thông tin tại địa chỉ: http://nguoidan.chinhphu.vn và http://doanhnghiep.chinhphu.vn.
 
Kịp thời cung cấp, đăng tải thông tin về tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại các sở, ban ngành, địa phương.
 
5. UBND các huyện, thành phố
 
UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp về Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ: http://nguoidan.chinhphu.vn và http://doanhnghiep.chinhphu.vn.
 
Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị theo chức năng, nhiệm vụ; cập nhật tình hình, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị và trả lời người dân, doanh nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố.

Tác giả: Thu Hoài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 218 | lượt tải:223

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 497 | lượt tải:249

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2005 | lượt tải:248

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1701 | lượt tải:223

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1759 | lượt tải:225
Đường dây nóng
  • Đang truy cập61
  • Hôm nay12,362
  • Tháng hiện tại303,283
  • Tháng trước:573,183
  • Tổng lượt truy cập12,547,772
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down