Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn

Thứ tư - 19/04/2017 03:29 409 0
Đó là nội dung chính của Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 17/4.
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn
Chỉ thị nêu rõ: Trong thời gian qua công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trước xu thế phát triển nhanh, mạnh của công nghệ thông tin tình hình an toàn thông tin mạng có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt gần đây một số trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước bị tin tặc lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để thay đổi nội dung và thu thập thông tin gây nguy hại đến an ninh quốc gia.
   
 Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian tới, thực hiện trách   nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng tại địa phương theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật An toàn thông tin mạng, Luật Cơ yếu, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới và Quyết định 04/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ tầm quan trọng về đảm bảo an toàn thông tin mạng, chủ động phòng ngừa lộ, lọt bí mật Nhà nước.
  
       Các cơ quan, đơn vị có Trang/Cổng thông tin điện tử phải thực hiện chế độ trực thường xuyên theo dõi hoạt động của Trang/Cổng thông tin điện tử; phát hiện kịp thời và có giải pháp xử lý khi bị thay đổi thông tin, bị đăng tải những thông tin lạ.
 
Tổ chức quản lý chặt chẽ các tài khoản của các hệ thống thông tin, thường xuyên tổ chức kiểm tra các tài khoản của hệ thống thông tin nhằm tránh tình trạng truy cập trái phép vào hệ thống.
   
Ban hành quy định nội bộ về đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan, đơn vị; trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính, bảo mật thông tin, các quy định của pháp luật về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong khai thác sử dụng, vận hành hệ thống thông tin.
 
    Quan tâm bố trí, đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách phụ trách về CNTT có phẩm chất chính trị vững vàng, đủ năng lực trình độ chuyên môn để trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống mạng và các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị.
  
Chủ động xây dựng và triển khai các biện pháp phòng ngừa, kế hoạch ứng phó với sự cố về an toàn thông tin, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu, độc hại trên mạng, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, blog. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thiết lập, cung cấp và sử dụng thông tin trên Trang/Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội…Kiểm soát chặt chẽ các thông tin trước khi đưa lên Trang/Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội; tuyệt đối không lưu trữ, trao đổi, xử lý, hiển thị thông tin, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước, bí mật nội bộ trên mạng viễn thông, internet không có biện pháp bảo mật theo quy định; kết nối máy tính, thiết bị điện tử, thiết bị số có chứa thông tin bí mật nhà nước, bí mật nội bộ vào mạng internet; thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an toàn thông tin của cơ quan, đơn vị.
 
      Khi phát hiện hoặc có thông tin trong hệ thống mạng bị lây nhiễm các phần mềm gián điệp, độc hại phải khẩn trương và kiên quyết khắc phục sớm. Nếu ngoài khả năng thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan khắc phục, giải quyết dứt điểm.
 
      Quan tâm trong việc đầu tư, trang bị phương tiện an toàn thông tin. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin của đơn vị.
 
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo an toàn thông tin, có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn các Trang/Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội có nội dung xấu, độc hại, tin nhắn rác, quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh thuê bao di động trả trước. Kiện toàn tổ chức, bộ máy đảm bảo các điều kiện, nâng cao năng lực cho cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin. Xử lý nghiêm mọi hành vi gây mất an toàn thông tin mạng, làm lộ, lọt bí mật nhà nước.
  
    Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp, đôn đốc các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 1066/KH-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về an toàn thông tin.
 
     Theo dõi, đôn đốc việc chấp hành các quy định tại Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Đẩy mạnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với Cục An toàn thông tin, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ an toàn thông tin mạng, kiểm tra, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đầu tư các thiết bị, phần mềm bảo mật chuyên dùng để nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
 
       Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức, thực hành kỹ năng về an toàn, bảo mật thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
     Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành liên quan tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; tăng cường nắm bắt, dự báo tình hình trong công tác đảm bảo an ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.
 
Công an tỉnh phối hợp triển khai các biện pháp, công tác nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm an toàn, an ninh thông tin mạng.
  
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh thông tin mạng của hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng; chủ động xây dựng các phương án phòng vệ trước các cuộc xâm nhập, tấn công hệ thống thông tin; chủ động và sẵn sàng tham gia các hoạt động ứng cứu các sự cố thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.
 
Sở Tài chính căn cứ vào tình hình ngân sách địa phương tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.  
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí để đầu tư thiết bị đảm bảo cho các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực an toàn thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.   
  
Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Lai Châu chủ động triển khai Kế hoạch số 1066/KH-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với hạ tầng viễn thông, Internet; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện các vi phạm an toàn thông tin mạng.

Tác giả: Thu Hoài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 222 | lượt tải:285

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 504 | lượt tải:255

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2017 | lượt tải:249

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1712 | lượt tải:225

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1767 | lượt tải:227
Đường dây nóng
  • Đang truy cập69
  • Hôm nay16,307
  • Tháng hiện tại412,713
  • Tháng trước:573,183
  • Tổng lượt truy cập12,657,202
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down