Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường KD, nâng cao năng lực cạnh tranh QG năm 2018

Thứ ba - 19/06/2018 03:23 349 0
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường KD, nâng cao năng lực cạnh tranh QG năm 2018
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường KD, nâng cao năng lực cạnh tranh QG năm 2018
Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý II/2018, UBND tỉnh  cụ thể hóa mục tiêu theo lộ trình cải cách các quy định về thủ tục, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thực thi;đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu.
 
Giảm thời gian thực hiện khởi sự doanh nghiệp: Tiếp tục phổ biến Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp nhanh gọn, xử lý hồ sơ thành lập mới Doanh nghiệp đạt trung bình đạt 1,2 ngày, giảm 60% so với quy định của Luật Doanh nghiệp, tỷ lệ hồ sơ đã được số hóa điện tử 97,88%; tỷ lệ hồ sơ được xử lý đúng hạn 100%; tỷ lệ hồ sơ không yêu cầu sửa đổi, bổ sung đạt 97,09%; thời gian thực hiện khởi sự doanh nghiệp còn 05 ngày. Trong 6 tháng đầu năm 2018, thành lập mới 85 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 2.667 tỷ đồng, tăng 03 DN và tăng 1.244 tỷ đồng vốn đăng ký; có 975DN/1.380 DN kê khai thuế, trong đó 250 DN làm ăn có lãi, số thuế nộp ngân sách đạt trên 734 tỷ đồng, tăng 277% (469 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước; thành lập mới 11 HTX, giảm 04 HTX, có 230/310 HTX hoạt động sản xuất kinh doanh; Quyết định chủ trương đầu tư cho 12 dự án với số vốn đăng ký 3.008 tỷ đồng, tăng 03 dự án so với cùng kỳ năm trước; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư 07 dự án.
  
Cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian nộp thuế: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về nộp thuế; rà soát quy trình, hồ sơ, thủ tục nộp thuế, thời gian hoàn thành thủ tục khai thuế, nộp thuế; 100% các thủ tục hành chính thuế được công khai, minh bạch. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị áp dụng kê khai thuế điện tử trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, đặc biệt là các dịch vụ công cung cấp cho người nộp thuế. Đến nay, tỷ lệ DN kê khai thuế điện tử đạt 100%, trong đó tỷ lệ DN nộp thuế điện tử đạt 98%, thời gian nộp thuế 117 giờ/năm.
  
Cải cách thủ tục nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động qua hệ thống Bưu điện và giao dịch điện tử. Xây dựng lộ trình cấp đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT theo mã sổ BHXH. Đến nay, 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện thủ tục nộp bảo hiểm xã hội cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động qua hệ giao dịch điện tử; hồ sơ, thủ tục kê khai thu, chi BHXH, BHYT được đơn giản hóa, thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp còn 49,5 giờ/năm; số thủ tục hành chính còn 28 thủ tục. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT tính đếnhết tháng 6/2018, số người tham gia BHXH, BHYT là 452.995 người, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm đạt 94,1%, tổng thu bảo hiểm ước đạt 369,5 tỷ đồng, tăng 38,57 tỷ đồng; công tác xử lý tiền nợ BHXH, BHYT được tập trung chỉ đạo thực hiện, số tiền nợ bảo hiểm còn 19,9 tỷ đồng, giảm 31 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.
  
Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch về trình tự, thủ tục, đơn giá, định mức trong khâu cấp điện mới; tăng cường thông tin đến khách hàng mới các thay đổi trong việc thực hiện tiếp cận điện năng tại các phòng giao dịch khách hàng, trang thông tin điện tử của Công ty Điện lực Lai Châu, của Sở Công Thương và cổng thông tin điện tử tỉnh. Thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp dưới 35 ngày.
   
Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo Đề án cơ chế một cửa các thủ tục cấp phép xây dựng đầy đủ, kịp thời. Xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức hoạt động xây dựng. Thực hiện quản lý, cấp phép xây dựng đảm bảo theo đúng quy hoạch, đã cấp phép xây dựng 335 công trình, cấp phép quy hoạch xây dựng 01 công trình; thời gian cấp phép xây dựng công trình còn 15 ngày, nhà ở riêng lẻ còn 10 ngày (thời gian thực hiện tại Sở Xây dựng); công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý đầu tư xây dựng, giám sát chất lượng công trình được tăng cường, đặc biệt là quản lý cấp phép xây dựng nhà ở dân cư tại các đô thị, kiên quyết xử lý vi phạm.
 
Về thực hiện cải cách thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản, tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ban hành tại Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh, bao gồm 3 thủ tục thực hiện tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, thời hạn giải quyết dưới 14 ngày. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích trên 341,5 ha; cấp 2.207 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện tốt hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng: thời gian hàng hóa xuất nhập khẩu giao lưu qua biên giới tối đa 02 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, 02 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu. Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn trong 6 tháng ước đạt 25,08 triệu USD, vượt 66,1% kế hoạch, tăng 3,35 lần so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu của địa phương 6 tháng 2018 đạt 7,39 triệu USD, đạt 67,22% kế hoạch, tăng 29,27%; giá trị nhập khẩu.
 
Về mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp Tiếp tục được thực hiện theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp phải giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp.
 
Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử: Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử. Tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó cụ thể lộ trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, dự kiến đến năm 2021 giảm 112 đơn vị, trong năm 2018 giảm 55 đơn vị (cấp tỉnh 34, cấp huyện 21), đến ngày 05/6/2018 có 05 cơ quan hoàn thiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy. Ban hành quyết định đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn năm 2017, xếp loại Tốt: 20 xã, phường, thị trấn; xếp loại Khá: 53 xã, phường, thị trấn; xếp loại Trung bình: 35 xã, phường, thị trấn. Đã công bố 216 danh mục thủ tục hành chính (165 TTHC cấp tỉnh, 32 TTHC cấp huyện, 19 TTHC cấp xã); triển khai thực hiện mô hình một cửa, một cửa điện tử tại 08 đơn vị cấp huyện, 02 đơn vị cấp xã; có 534 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Hệ thống dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, 1.127 dịch vụ tại hệ thống một cửa điện tử tỉnh (cấp huyện 129 dịch vụ, cấp xã 998 dịch vụ); 100% đơn vị hành chính, sự nghiệp được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí. Năm 2017: chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đạt 71,94 điểm, tăng 2,03 điểm, xếp thứ 57/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 75,39%; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt 58,85 điểm, tăng 5,36 điểm, tăng 2 vị trí xếp hạng so với năm 2016.
 
Duy trì hoạt động của diễn đàn “Công dân, doanh nghiệp hỏi, cơ quan nhà nước trả lời”, thành lập và công khai đường dây nóng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn giải đáp cho doanh nghiệp.

 

Tác giả: Huy Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 269 | lượt tải:545

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 524 | lượt tải:266

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2083 | lượt tải:256

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1739 | lượt tải:231

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1828 | lượt tải:234
Đường dây nóng
  • Đang truy cập85
  • Hôm nay21,869
  • Tháng hiện tại386,220
  • Tháng trước:515,353
  • Tổng lượt truy cập13,146,062
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down