Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

- Chi bộ lâm thời Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập tháng 01 năm 2004 trực thuộc Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh Lai Châu (Nay là Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh), khi thành lập Chi bộ có 09 đảng viên (Ban chi ủy gồm 03 đồng chí; Đồng chí Lê Trọng Quảng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ).

- Đại hội Chi bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2005-2010 (Ban Chi ủy gồm 05 đồng chí; Đồng chí Lê Trọng Quảng được bầu và giữ chức vụ Bí thư chi bộ đến tháng 09 năm 2006. Tháng 10 năm 2006 đồng chí Vũ Mạnh Hùng được bầu và giữ chức vụ Bí thư Chi bộ đến hết nhiệm kỳ). Đến hết năm 2010 Chi bộ có 17 đảng viên.

- Đại hội Chi bộ lần thứ hai nhiệm kỳ 2010 - 2015 (Ban Chi ủy gồm 07 đồng chí; Đồng chí Vũ Mạnh Hùng được bầu và giữ chức vụ Bí thư chi bộ đến hết tháng 4 năm 2013. Từ tháng 5 năm 2013 đến nay Đồng chí Đặng Trần Thắng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ). Đến tháng 6/2014 Chi bộ có 32 đảng viên (Đảng viên chính thức 29 đ/c; Đảng viên dự bị: 03 đ/c).

- Đại hội Chi bộ lần thứ ba nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Ban Chi ủy gồm 07 đồng chí; Đồng chí Vũ Huy Hòa được bầu và giữ chức vụ Bí thư Chi bộ). Đến tháng 5/2015 Chi bộ có 33 đảng viên (Đảng viên chính thức 30 đ/c; đảng viên dự bị dự bị 04 đ/c).

- Ngày 25/5/2016 Số QĐ 672-QĐ/ĐUK V/v Quyết định Thành lập Đảng bộ cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư Nhiệm kỳ 2016-2020 (Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 07 đồng chí; chỉ định Đồng chí Nguyễn Quang Huy giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Vũ Huy Hòa giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy) 

2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ:

2.1- Chức năng:

Đảng bộ Sở Kế hoạch và đầu tư là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác: Chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng chi bộ và đơn vị vững mạnh.

2.2 - Nhiệm vụ:

a) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

1- Lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2- Lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cần thiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

3- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và người lao động.

4- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu ''diễn biến hòa bình'' của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của cơ quan.

b) Lãnh đạo công tác tư tưởng

1- Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức và người lao động; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

2- Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, công chức và người lao động nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

3- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

c) Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

1- Cấp ủy tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của cơ quan.

2- Cấp ủy tham gia ý kiến với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật ... đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

3- Cấp ủy đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của cơ quan thuộc thẩm quyền của cấp trên.

d) Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

1- Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

2- Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan.

e) Xây dựng tổ chức đảng.

1- Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong cơ quan. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

3- Cấp ủy xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4- Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình, chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

5- Xây dựng cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm. Nói chung, bí thư cấp ủy phải là cán bộ lãnh đạo của cơ quan, tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng.

6- Cấp ủy thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

 3. Thành tích đạt được của Chi bộ nhiệm kỳ II (2010-2015)

- Năm 2010: Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Năm 2011: Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Năm 2012: Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

- Năm 2013: Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

- Năm 2014: Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

- Năm 2015: Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

- Năm 2016: Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

- Năm 2017: Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

- Năm 2018: Đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ

4. Một số văn bản chủ yếu Chi bộ đã ban hành:

- Quyết định số 02-QĐ/CB ngày 16/4/2015 của Chi bộ: Ban hành quy chế làm việc ban Chi ủy, chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Quyết định số 01-QĐ/CB ngày 16/4/2015 của Chi bộ: Phân công nhiệm vụ ban Chi ủy Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020.

- Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2010-2015.

- Quy định số 02-QĐ/CB ngày 18/8/2010 của Chi bộ: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và Quy chế hoạt động của Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2010-2015.

- Chương trình hành động số 34-CTr/CB ngày 25/01/2011 của Chi bộ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2010-2015.

- Chương trình hành động số 45-CTr/CB ngày 08/6/2011 của Chi bộ: Thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Cấp ủy trong việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên.

- Kế hoạch số 46-KH/CB ngày 08/6/2011 của Chi bộ: Thực hiện chương trình hành động “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Cấp ủy Chi bộ”.

- Kế hoạch số 70-KH/CB ngày 12/3/2012 của Chi bộ: Thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao vai trò của Cấp ủy trong thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015”.

- Quyết định số 128-QĐ/CB ngày 28/6/2013 của Chi bộ: Phân công lại nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chi ủy Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2010-2015.

- Kế hoạch số 180-KH/CB ngày 29/4/2014 của Chi bộ: Thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Của Đảng”

- Kế hoạch số 71-KH/CB ngày 12/3/2012 của Chi bộ: Thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Cấp ủy cơ sở xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

- Quyết định số 01-QĐ/ĐU ngày 10/6/2016 của Đảng bộ: Quyết định thành lập 04 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Quyết định số 02-QĐ/ĐU ngày 10/6/2016 của Đảng bộ: Quyết định V/v phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Sở KHĐT, Nhiệm kỳ 2016-2020.

- Quy Chế số 04-QC/ĐU ngày 10/6/2016 của Đảng bộ: Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2020.

- Kế hoạch 20/KH/ĐU ngày 04/8/2016 của Đảng bộ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng.

- Quyết định số 22-QĐ/ĐU ngày 05/8/2016 của Đảng bộ: Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

5. Điều lệ Đảng và một số quy định, hướng dẫn của Đảng:

- Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (Khóa XII).

- Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm.

- Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 15/3/2012 của Ủy ban kiểm tra Trung ương, hướng dẫn thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm.

- Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong chương VII, Chương VIII (Khóa XI).

- Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư, quy định về công tác kiểm tra tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

- Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của BCH Trung ương Đảng, quy định xử lý kỷ luật đảng viên.

- Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW ngày 06/6/2013 của Ủy ban kiểm tra Trung ương, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

- Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi bộ.

- Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Nghị quyết Số: 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về  " Tăng cường xây dựng chỉnh đốn  Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái  về Tư tưởng chính trị , đạo đức, lối sống, những biểu hiện ' tự diễn biến' ' tự chuyển hóa' trong nội bộ".

- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức phong cách Hồ Chí Minh".

- Quy định Số: 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về  Quy định thi hành Điều lệ Đảng.

- Quy định Số: 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

- Hướng dẫn Số: 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

- Hướng dẫn Số: 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về Hướng dẫn về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên.

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 35 | lượt tải:9

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 315 | lượt tải:188

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1782 | lượt tải:224

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1509 | lượt tải:189

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1564 | lượt tải:197
Đường dây nóng
  • Đang truy cập55
  • Hôm nay16,475
  • Tháng hiện tại345,486
  • Tháng trước:545,572
  • Tổng lượt truy cập10,536,073
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down