Bảng vàng thành tích

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(TỪ NĂM 2004 ĐẾN NĂM 2019)
NĂM 2004
STT Hình thức khen thưởng Số quyết định Ghi chú
I Tập thể     
1 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:     
- Cờ thi đua dẫn đầu khu vực I cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 225/QĐ-BKH ngày 25/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
- Bằng khen cho Phòng kinh tế ngành có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 225/QĐ-BKH ngày 25/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
2 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:    
- Bằng khen cho Tập thể cán bộ, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2004 10/UB/KT ngày 07/01/2005  
- Bằng khen thành tích 15 năm xây dựng khu vực phòng thủ cho tập thể cán bộ, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư 806/UB/KT ngày 16/8/2004  
3 Chi bộ được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể cơ quan: Công đoàn, Chi đoàn đạt vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Công đoàn và Đoàn thanh niên cấp trên khen thưởng    
II Cá nhân    
  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho 02 đồng chí; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 đồng chí có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2004    

NĂM 2005
STT Hình thức khen thưởng Số Quyết định Ghi chú
I Tập thể    
1 Thủ tướng Chính phủ tặng    
- Cờ thi đua cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 759/QĐ-TTg ngày 23/5/2006  
- Bằng khen cho tập thể cán bộ, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư 797/QĐ-TTg ngày 01/6/2006  
2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:    
- Bằng khen cho Phòng Tổng hợp Kinh tế quốc dân 230/QĐ-BKH ngày 16/3/2006  
3 Ủy ban dân tộc Quốc hội tặng:    
- Bằng khen cho tập thể cán bộ, công chức trong Sở có nhiều thành tích xuất sắc 7 năm thực hiện Chương trình 135 78/QĐ-UBDT ngày 3/4/2006  
4 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:    
- Cờ thi đua xuất sắc đơn vị dẫn đầu khối cụm năm 2005 cho cán bộ, công chức trong Sở 497/QĐ-UBND ngày 28/4/2006  
- Bằng khen cho Phòng Tổ chức Hành chính, phòng Văn xã 556/QĐ-UBND ngày 28/4/2006  
- Công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 02 phòng: Tổ chức Hành chính, Văn xã 496/QĐ-UBND ngày 28/4/2006  
- Chi bộ được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; các tổ chức đoàn thể cơ quan như Công đoàn, Chi đoàn đạt vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Công đoàn và Đoàn Thanh niên cấp trên khen thưởng    
II Cá nhân    
1  Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:    
  Bằng khen cho 02 Đ/c (Hòa, Việt) có thành tích xuất sắc năm 2005. 230/QĐ-BKH ngày 16/3/2006  
2 Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh công nhận 01 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.    
NĂM 2006
STT Hình thức khen thưởng Số Quyết định Ghi chú
I Tập thể    
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư    
- Bằng khen cho tập thể cán bộ, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư 252/QĐ-BKH ngày 20/3/2007  
- Bằng khen cho Phòng Đăng ký kinh doanh 252/QĐ-BKH ngày 20/3/2007  
2 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:    
- Bằng khen cho Phòng Kinh tế đối ngoại 361/QĐ-UBND ngày 19/4/2007  
- Công nhận danh hiệu lao động xuất sắc cho 3 phòng: Phòng Tổng hợp KTQD, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Văn xã 360/QĐ-UBND ngày 19/4/2007  
3 Đảng uỷ Dân chính Đảng tỉnh tặn    
- Tặng Giấy khen cho Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt tiêu chuẩn Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 3 năm 2004-2006. 699- QĐ/ĐU ngày 08/02/2007  
4 Các tổ chức đoàn thể cơ quan: Công đoàn, Chi đoàn đạt vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Công đoàn và Đoàn Thanh niên cấp trên khen thưởng.    
II Cá nhân    
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc    

NĂM 2007
STT Hình thức khen thưởng Số Quyết định Ghi chú
I Tập thể    
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:    
- Bằng khen cho Tập thể Cán bộ công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư  402/QĐ -BKH ngày 03/4/2008  
- Bằng khen cho phòng Tổ chức- Hành chính. 402/QĐ -BKH ngày 03/4/2008  
2 Tỉnh ủy tặng:    
- Bằng khenho Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt tiêu chuẩn Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 3 năm liền (2005-2007) 1027- QĐ/TU ngày 02/4/2008  
3 Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng:    
- Bằng khen cho Phòng Kinh tế ngành 366/QĐ-UBND  ngày 24/3/2008  
- Công nhận danh hiệu lao động xuất sắc cho 4 phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kinh tế đối ngoại; Phòng Kinh tế ngành; Phòng Tổng hợp kinh tế quốc dân. 364/QĐ-UBND  ngày 24/3/2008  
- Bằng khen cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng Kinh tế đối ngoại và cá nhân về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ di dân tái định cư năm 2007.    
4 Các tổ chức đoàn thể cơ quan: Công đoàn, Chi đoàn đạt vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Công đoàn và Đoàn Thanh niên cấp trên khen thưởng.    
II Cá nhân    
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho 02 cá nhân (đ/c Hùng GĐ, Cường) có thành tích xuất sắc    
2 Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc. UBND tỉnh công nhận 01 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.    

NĂM 2008
STT Hình thức khen thưởng Số Quyết định Ghi chú
I Tập thể    
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho:    
- Tập thể Cán bộ công chức Sở Kế hoạch & Đầu tư  345/QĐ-BKH ngày 20/3/2009  
- Phòng Kinh tế ngành  345/QĐ -BKH ngày 20/3/2009  
2 Uỷ ban nhân dân tỉnh    
- Công nhận 5 phòng đạt danh hiệu Tập thể LĐ xuất sắc Phòng Tổng hợp Kinh tế quốc dân; Phòng Kinh tế ngành; Phòng Thẩm định dự án đầu tư & quản lý đấu thầu; Phòng Văn xã; Phòng Đăng ký kinh doanh 293/QĐ-UBND  ngày 24/3/2009  
II Cá nhân    
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho:    
- Xuất sắc nhiệm vụ năm 2008 gồm: Đặng Văn Châu - Phó Giám đốc Sở; Nguyễn Đăng Lộc - Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại; Trần Xuân Trường- Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành. 345/QĐ -BKH ngày 20/3/2009  
2 UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 Đ/c    
- Nguyễn Hữu Mai - Phó giám đốc Sở; Nguyễn Văn Quỳnh - Phó Trưởng phòng Thẩm định dự án đầu tư và Quản lý đấu thầu 296/QĐ-UBND  ngày 24/3/2009  
- Công nhận 02 Đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: Đ/c: Đặng Văn Châu - Phó giám đốc sở; Đ/c: Vũ Huy Hoà - Trưởng phòng Tổng hợp Kinh tế quốc dân 297/QĐ-UBND  ngày 24/3/2009  

NĂM 2009
STT Hình thức khen thưởng Số Quyết định Ghi chú
I Tập thể    
1 Chính phủ    
- Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Tập thể Cán bộ công chức Sở Kế hoạch & Đầu tư có thành tích xuất sắc trong công tác di dân TĐC thủy điện Sơn La  614QĐ/TTg ngày 13/5/2009  
2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:    
- Tập thể phòng Văn xã và phòng Tài chính Kế hoạch huyện Sìn Hồ  392/QĐ -BKH ngày 19/3/2009  
3 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:    
- Cờ thi đua xuất sắc năm 2009 cho phòng Tổng hợp Kinh tế quốc dân  318/QĐ-UBND  ngày 17/3/2010  
- Bằng khen cho Tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư và phòng Kinh tế ngành đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008-2009 321/QĐ-UBND ngày 17/3/2010  
- Công nhận 07 phòng đạt danh hiệu Tập thể LĐ xuất sắc gồm: Phòng Tổng hợp Kinh tế quốc dân; Phòng Kinh tế ngành; Phòng Kinh tế đối ngoại; Phòng Thẩm định dự án đầu tư & quản lý đấu thầu; Phòng Văn xã; Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; 319/QĐ-UBND  ngày 17/3/2010  
- Bằng khen cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2004-2009 1017/QĐ-UBND ngày 28/7/2009  
- Bằng khen cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong PTTĐ lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2009  1246/QĐ-UBND ngày 27/9/2009  
- Bằng khen cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị  1926/QĐ-UBND ngày 24/11/2009  
- Bằng khen cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 1768/QĐ-UBND ngày 04/11/2009  
- Công nhận 01 Đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Đ/c: Nguyễn Hữu Mai - Phó giám đốc sở    
4 Ban Tổ chức tỉnh ủy tặng Giấy khen:    
- Văn phòng sở có thành tích trong công tác tổ chức – xây dựng Đảng năm 2009 1902-QĐ/BTCTU ngày 14/01/2010  
5 Đảng ủy DCĐ tỉnh  tặng Giấy khen    
- Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt tiêu chuẩn Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2009 2273- QĐ/ĐU ngày 13/01/2010  
II Cá nhân    
1 Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen     
- Đ/c Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Sở  có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 1409/QĐ-TTg ngày 09/8/2010  
- Đ/c Đặng Văn Châu – Phó GĐ Sở  có thành tích xuất sắc trong công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La  614/QĐ-TTg ngày 13/5/2009  
2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen     
- Cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2009 392/QĐ -BKH ngày 19/3/2009  
3 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:    
- Bằng khen cho 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008-2009 gồm: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phương – Trưởng phòng KTĐN; Đ/c Nguyễn Văn Hải – Phó Trưởng phòng KTĐN; Đ/c Hoàng Đại Thắng – Phó Trưởng phòng Thẩm định; Đ/c Nguyễn Xuân Dũng – Chuyên viên phòng Thẩm định 321/QĐ-UBND ngày 17/3/2010  
- Công nhận 01 Đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: Đ/c: Nguyễn Hữu Mai - Phó giám đốc sở 320/QĐ-UBND  ngày 17/3/2010  
- Bằng khen cho đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Sở đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2004-2009 1017/QĐ-UBND ngày 28/7/2009  
- Bằng khen cho 05 Đ/c đã có thành tích xuất sắc trong PTTĐ lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2009 gồm: Đ/c Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Sở; Đ/c Nguyễn Hữu Mai – Phó Giám đốc sở; Đ/c Nguyễn Thị Mai – Trưởng phòng KTN; Đ/c Vũ Huy Hòa – Trưởng phòng Tổng hợp; Đ/c Trần Quang Hoạt – Phó phòng ĐKKD. 1246/QĐ-UBND ngày 27/9/2009  
4 Các tổ chức đoàn thể cơ quan: Công đoàn, Chi đoàn đạt vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Công đoàn và Đoàn Thanh niên cấp trên khen thưởng.    
5 Tỉnh ủy tặng Bằng khen    
- Cho 03 cá nhân (Đ/c Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Sở; Đ/c Đặng Văn Châu và Đ/c Nguyễn Hữu Mai – Phó Giám đốc Sở)    

NĂM 2010
STT Hình thức khen thưởng Số Quyết định Ghi chú
I Tập thể    
1 Chủ tịch nước tặng:    
- Huân chương lao động hạng ba cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 1339/QĐ-CTN ngày 19/8/2010  
2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:    
- Bằng khen cho: Tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư; phòng Kinh tế đối ngoại, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Đường 362/QĐ-BKHĐT ngày 21/3/2011  
3 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:    
- Cờ thi đua cho tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2006-2010) 1043/QĐ-UBND ngày 21/8/2010  
- Cờ thi đua xuất sắc nawm cho tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Sở 177/QĐ-UBND ngày 22/02/2011  
-  Công nhận 06 phòng đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" gồm: Phòng Kinh tế ngành, phòng Kinh tế đối ngoại, phòng Đăng ký kinh doanh, phòng Văn xã, Văn phòng Sở và Thanh tra Sở 180/QĐ-UBND ngày 22/02/2011  
4 Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh tặng:    
- Giấy khen cho Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt tiêu chuẩn Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2010 351-QĐ/ĐU ngày 30/12/2010  
II Cá nhân    
1 Thủ tướng Chính phủ tặng:    
- Bằng khen cho 03 cá nhân có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gồm: Đ/c Nguyễn Hữu Mai - Phó GĐ Sở, Đ/c Hoàng Đại Thắng - Phó phòng Thẩm định, Đ/c Trần Văn Dũng - Phó GĐ Ban QLDA Giảm nghèo tỉnh 535/QĐ-TTg ngày 13/4/2011  
2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:    
- Bằng khen cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ năm 2010, gồm: Đ/c Chiển (VP Sở), Đ/C Hùng (Thanh tra Sở), Đ/C Dương (Phòng TC-KH huyện Sìn Hồ) 392/QĐ-BKH ngày 19/3/2011  
3 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:    
- Bằng khen cho 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 - 2010, gồm: Đ/c Tuyến, Thông (Văn xã), Đ/c Bích (Thanh tra), Đ/c Thìn (Vp Sở), Đ/c Cường (Tổng hợp), Đ/c Mai (Kinh tế ngành) 178/QĐ-UBND ngày 22/02/2011  
       

NĂM 2011
STT Hình thức khen thưởng Số Quyết định Ghi chú
I Tập thể    
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:    
- Cờ thi đua cấp Bộ: Tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư 332/QĐ-BKHĐT ngày 21/3/2012  
- Bằng khen của Bộ trưởng: Tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng Kinh tế ngành, phòng Đăng ký kinh doanh 332/QĐ-BKHĐT ngày 21/3/2012  
2 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:    
- Cờ thi đua xuất sắc năm 2011 cho tập thể: Phòng Văn xã (Sở Kế hoạch và Đầu tư) 194/QĐ-UBND ngày 24/02/2012  
- Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc nhiệm vụ năm 2011" cho 6 tập thể, gồm: Phòng Kinh tế đối ngoại, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Văn xã, Phòng Đăng ký kinh doanh, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở. 198/QĐ-UBND ngày 22/02/2012  
- Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011 cho 03 tập thể, gồm: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Kinh tế đối ngoại 199/QĐ-UBND ngày 22/02/2012  
II Cá nhân    
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:    
- Bằng khen  02 đồng chí, gồm: Đ/c Nguyễn Ngọc Tú, Đ/c Lê Minh Trân 332/QĐ-BKHĐT ngày 21/3/2012  
2 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng;    
- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 05 đồng chí, gồm: Đ/c Vũ Mạnh Hùng, Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tuyến, Đ/c Nguyễn Văn Chiển, Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Đ/c Nguyễn Văn Quỳnh 193/QĐ-UBND ngày 24/02/2012  
- Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2001 cho 05 đồng chí, gồm: Đ/c Vũ Mạnh Hùng, Đ/c Đặng Văn Châu, Đ/c Ngô Quang Huy, Đ/c Nguyễn Đức Hạnh, Đ/c Trần Xuân Trường 199/QĐ-UBND ngày 24/02/2012  

NĂM 2012
STT Hình thức khen thưởng Số Quyết định Ghi chú
I Tập thể    
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:    
- Bằng khen cho 02 tập thể, gồm: Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Khen thưởng khối Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2012 400/QĐ-BKHĐT ngày 01/4/2013  
2 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:    
- Bằng khen cho Tập thể cán bộ, công nhân viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư (đã được Thi đua khối Tổng hợp suy tôn) 171/QĐ-UBND ngày 07/02/2013  
- Cờ cho 01 tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác và dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh năm 2012 (Phòng ĐKKD) 166/QĐ-UBND ngày 07/02/2013  
- Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012, gồm: Phòng Tổng hợp KTQD, Phòng Thẩm định dự án đầu tư & Quản lý đấu thầu, Phòng Đăng ký kinh doanh, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở 187/QĐ-UBND ngày 26/02/2013  
II Cá nhân    
1 Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba cho 03 đồng chí có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, cụ thể là:    
- Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Sở 1136/QĐ-CTN ngày 28/6/2013  
- Đồng chí Đặng Văn Châu - Phó Giám đốc Sở 922/QĐ-CTN ngày 21/5/2013  
- Đồng chí Nguyễn Hữu Mai - Phó Giám đốc Sở 922/QĐ-CTN ngày 21/5/2013  
2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:    
- Bằng khen cho 02 đồng chí: Hoàng Thị Nguyện (Phó Trưởng phòng Tổng hợp KTQD) và Nguyễn Thị Hồng Tuyến (Trưởng phòng Kinh tế ngành) 400/QĐ-BKHĐT ngày 01/4/2013  
3 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng    
- Bằng khen cho 03 đồng chí, gồm: Đ/c Nguyễn Hữu Mai (Phó Giám đốc Sở), Đ/c Nguyễn Văn Quỳnh (Phó Trưởng phòng Văn xã), Đ/c Nguyễn Văn Chiển (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh) 171/QĐ-UBND ngày 07/02/2013  

NĂM 2013
STT Hình thức khen thưởng Số Quyết định Ghi chú
I Tập thể    
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:    
- Bằng khen 01 tập thể cán bộ, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012- 2013 305/QĐ-BKHĐT ngày 13/3/2014  
- Bằng khen cho 02 tập thể (gồm: Phòng Tổng hợp KTQD, Phòng Thẩm định & QLĐT) Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012 - 2013 305/QĐ-BKHĐT ngày 13/3/2014  
2 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:    
- Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 9 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013, gồm: Văn phòng Sở, Phòng Tổng hợp KTQD, Phòng Thẩm định dự án & QLĐT, Phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Kinh tế đối ngoại, Phòng Văn xã, Thanh tra Sở, Ban QLDA Giảm nghèo  71/QĐ-UBND ngày 23/01/2014  
- Cờ thi đua cho đơn vị tiêu biểu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2013 cho Văn phòng Sở 73/QĐ-UBND ngày 23/01/2014  
- Bằng khen cho tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu năm 2013 1179/QĐ-UBND ngày 24/10/2013  
II Cá nhân    
1 Thủ tướng Chính phủ tặng:    
- Bằng khen cho đồng chí Đặng Trần Thắng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 - 2012 965/QĐ-TTg ngày 21/6/2013  
- Bằng khen cho đồng chí Đặng Văn Châu - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lai Châu từ năm 2004-2014, góp phần vào việc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc 230/QĐ-TTg ngày 11/2/2013  
- Bằng khen cho 03 cá nhân (gồm: Đ/c Nguyễn Văn Quỳnh - Trưởng phòng Văn xã, Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tuyến - Trưởng phòng KTN, Đ/c Nguyễn Văn Chiển - Trưởng phòng ĐKKD) đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc 418/QĐ-TTg ngày 04/3/2014  
2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:    
- Bằng khen cho 03 cá nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012- 2013 (gồm: Ninh, Bích, Hương) 305/QĐ-BKHĐT ngày 13/3/2014  
3 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:    
- Bằng khen cho Đ/c Đặng Trần Thắng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu năm 2013 1179/QĐ-UBND ngày 24/10/2013  
- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 02 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2011 đến năm 2013, gồm: Đ/c Đặng Văn Châu, Đ/c Nguyễn Hữu Mai 69/QĐ-UBND ngày 23/01/2013  
-  Bằng khen cho 07 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013, gồm: Vũ Huy Hòa, Hoàng Đại Thắng, Hoàng Thị Nguyện, Phạm Đức Chín, Trần Văn Dũng, Ngô Quang Huy, Hà Đình Thông 66/QĐ-UBND ngày 23/01/2013  
-  Bằng khen cho 6 cá nhân (gồm: Mai, Ninh, Tuyến, Chiển, Quỳnh, Dũng WB) có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu nhân kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập (01/01/2004 - 01/01/2014) 217/QĐ-UBND ngày 10/3/2014  
-  Bằng khen cho Đ/c Đặng Trần Thắng có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu nhân kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập (01/01/2004 - 01/01/2014)                                                                       355/QĐ-UBND ngày 18/4/2014  
       

NĂM 2014
STT Hình thức khen thưởng Số Quyết định Ghi chú
I Tập thể    
1 Chủ tịch nước tặng:    
- Huân chương lao động hạng nhì cho tập thể cán bộ công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư (đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2014 góp phần vào sự nghiệp xây dụng chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ tổ quốc) 1001/QĐ-CTN ngày 01/6/2015  
2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:    
- Bằng khen cho 2 Tập thể phòng (Phòng văn xã và phòng Kinh tế đối ngoại) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014 374/QĐ-BKHĐT ngày 26/3/2015  
3 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:    
- Bằng khen cho tập thể sở KHĐT đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2013 1725/QĐ-UBND ngày 25/12/2014  
- Tặng cờ (Ba) cho Sở KHĐT thuộc khôi Tham mưu tổng hợp đã HTSX nhiệm vụ năm 2014  117/QĐ-UBND ngày 05/02/2015  
- Tặng cờ cho phòng Tổng hợp KTQD đã HTSX nhiệm vụ năm 2014 117/QĐ-UBND ngày 05/02/2015  
- Danh hiệu tập thể LĐXS cho 9 phòng ban gồm: Văn phòng sở, Phòng tổng hợp, KTĐN, thẩm định, ĐKKD, KTN, VX, Thanh tra, ban WB 122/QĐ-UBND ngày 6/2/2015  
- Tặng bằng khen cho 4 phòng gồm: KTN, thẩm định, tổng hợp, ban WB 123/QĐ-UBND ngày 06/2/2015  
II Cá nhân    
1 Thủ tướng Chính phủ tặng:    
- Huân chương lao động hạng Nhì cho Đ/c Đặng Trần Thắng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009-2013, góp phần vào sự nghiệp xây dụng chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ tổ quốc” 2541/QĐ-CTN ngày 07/10/2014  
2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:    
- Tặng bằng khen cho 03 cá nhân ( Đ/c Đặng Trần Thắng giám đốc, Đ/c Vũ Huy Hòa PGĐ; Đ/c Hà Đình Thông Phó phòng văn xã) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014 374/QĐ-BKHĐT ngày 26/3/2015  
3 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:    
- Tặng bằng khen cho 7 đ/c gồm: Vũ Đức Ninh, Dũng, Cường, Duyên, Quyền, Ngọc, Quỳnh ĐKKD 123/QĐ-UBND ngày 06/2/2015  
 
- UBDN tỉnh công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 03 đ/c: Vũ Đức Ninh, Vũ Huy Hòa, Hoàng Thị Nguyện 124/QĐ-UBND ngày 06/2/2015  

NĂM 2015
STT Hình thức khen thưởng Số Quyết định Ghi chú
I Tập thể    
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư :    
- Tặng cờ thi đua cấp bộ và bằng khen của Bộ trưởng cho khối Sở KHĐT nă m 2015 (Phòng KTN, TH, đ/c Ngô Quang Huy TĐ,đ/c Bùi Thị Thương) 385/QĐ-BKHĐT ngày 29/3/2016  
- Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành KHĐT cho 7 tập thể, 6 cá nhân ( Phòng KTN; Phòng Thẩm định; phòng TCKH các huyện TPLC, TĐ, Nâm nhùn, Thanh uyên, SH); (đ/c Nguyễn Công Biên,đ/c Bùi Phi Hùng, đ/c Nguyễn Thị Thìn, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích, đ/c Lù Văn Quân) QĐ số 1734/QĐ-BKHĐT ngày 24/11/2015. Khen thưởng nhan dịp kỷ niện 70 năm  
- Băng khen cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành KHĐT và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015” 1934/QĐ-BKHĐT ngày 23/12/2015  
2 Bộ Công thương    
- Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi công công trình Thủy điện Bản Chát và Huội Quảng góp phần vào sự phát triển của ngành Điện lực Việt nam (Tập thể sở; Hoàng Đại Thắng; Lù Văn Quân; Nguyễn Đức Hạnh).    
3 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:    
- Khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành KHĐT nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành 4 tập thể, 5 cá nhân Sở (phòng VX, KTĐN,VP,TTr) 1418/QĐ-UBND ngày 02/12/ 2015  
- Công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” đối với cơ quan đơn vị trên địa bàn TPLC 463/QĐ-UBND ngày 14/5/2015  
- Tặng bằng khen cho Ban QLDA giảm nghèo “có thành tịch xuất sắc trong thực hiện dự án giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc giai đoạn 2 (2010-2015) 790/QĐ-UBND ngày 04/8/2015  
- Tặng bằng khen cho tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2015 662/QĐ-UBND ngày 02/7/2015  
- Tặng bằng khen cho các tập thể Sở có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 1368/QĐ-UBND ngày 23/11/2015  
- Ban Chỉ đạo toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Lai Châu công nhân cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự “ năm 2015 cho Sở KHĐT 265/QĐ-BCĐ ngày 25/12/2015  
- Tặng bằng khen cho tập thể sở đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Quyết định 33/2007/QĐ-TTg (Dự án sắp xếp, ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng, Mù Cả huyên Mường Tè 1419/QĐ-UBND ngày 02/12/2015  
- Huân chương lao động hạng Nhì cho Đ/c Đặng Trần Thắng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009-2013, góp phần vào sự nghiệp xây dụng chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ tổ quốc” 2541/QĐ-CTN ngày 07/10/2014  
II Cá nhân    
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư    
- Tặng bằng khen cho 3 cá nhân thuộc Sở “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành giai đoạn 2010-2015( đ/c Đặng Trần Thắng GĐ ,đ/c Hoàng Đại Thắng PGĐ,đ/c Đồng Thị Ninh)
Tặng kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp ngành KHĐT Việt Nam” cho 19 cá nhân. (có danh sách)
978/QĐ-BKHĐT ngày 07/7/2015  
 
- Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành KHĐT cho  6 cá nhân  (Đ/c Nguyễn Công Biên, đ/c Bùi Phi Hùng, đ/c Nguyễn Thị Thìn, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích, đ/c Lù Văn Quân) 1734/QĐ-BKHĐT ngày 24/11/2015  
 
-  Bằng khen 04 cá nhân ( Đ/c Nguyễn Công Biên, đ/c Nguyễn Thị Hồng Tuyến, đ/c Nguyễn Quốc Dũng, đ/c Đặng Phương Thủy) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành KHĐT và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015” 1934/QĐ-BKHĐT ngày 23/12/2015  
2 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng    
- Khen thưởng cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành KHĐT nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành 5 cá nhân Sở  (đ/c Nguyễn Đình Hùng, đ/c Phạm Hồng Khản, đ/c Trương Văn Tuyền, đ/c Đặng Quang Thịnh, đ/c Nguyễn Văn Đức) 1418/QĐ-UBND ngày 02/12/ 2015  
- Tặng bằng khen cho 01 cá nhân (đ/c Nguyễn Quốc Dũng ) Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2015 662/QĐ-UBND ngày 02/07/2015  
- Tặng bằng khen cho 01 cá nhân (đ/c Lò Đức Hoàn)  có thành tích xuất sắc trong công tác giảm ngheo giai đoạn 2011-2015 1368/QĐ-UBND ngày 23/11/2015  
- Tặng bằng khen cho  01 cá nhân (đ/c Nguyễn Thanh Dương) đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Quyết định 33/2007/QĐ-TTg (Dự án sắp xếp, ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng, Mù Cả huyên Mường Tè 1419/QĐ-UBND ngày 02/12/2015  
 
- Tặng bằng khen cho 06 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014-2015 (đ/c Hoàng Đại Thắng - PGĐ Sở, Nguyễn Văn Chiển, Lê Đức Lanh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thủy Dung, Trần Xuân Trường) QĐ số 61/QĐ-UBND ngày 15/01/2016  


 
NĂM 2016
STT Hình thức khen thưởng Số Quyết định Ghi chú
I Tập thể    
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư :    
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng bằng khen cho 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016 Phòng  KTĐN, VX 460/QĐ-BKHĐT ngày 05/4/2017  
2 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:    
- Tặng cho phòng KTĐN có thành tích xuất sắc trong công tác di dân TĐC TĐSL trên địa bàn tỉnh Lai Châu  467/QĐ-UBND ngày 21/4/2016  
- Tặng cờ tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của các đơn vị trực thuộc sở 1838/QĐ-UBND ngày 27/12/2016  
- Công nhận TTLĐXS cho 06 tập thể (phòng TH, KTN, VX, VP, KTĐN, TTr) 20/QĐ-UBND ngày 13/1/2017  
- Tặng bằng khen 03 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015-2016 (Tập thể Sở, phòng THKTQD, VP) 22/QĐ-UBND ngày 13/1/2017  
- Tăng bằng khen Thanh tra sở có thành tích xuất sắc trong phong trao “Thi đua cùng điển hình tiên tiến”  1851/QĐ-UBND ngày 29/12/2016  
II Cá nhân    
1 Chủ tịch nước tặng:     
- Tặng Huân chương lao động hạng ba cho đ/c Hoàn Đại Thắng đã có thành tích xuất sắc trong công tác di dân TĐC TĐSL trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc 781/QĐ-CTN ngày 20/4/2016  
 
2 Bộ NN&PTNN tặng    
- Tặng Băng khen  cho đ/c Nguyễn Đức Hạnh , đ/c Lù Văn Quân  có thành tích xuất sắc trong công tác di dân TĐC TĐSL trên địa bàn tỉnh Lai Châu  1395/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/4/2016  
3 Bộ Kế hoạch và Đâu tư tặng     
- Tặng bàng khen cho 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016 đ/c Trương Văn Tuyền,đ/c Phạm Hồng Khản 460/QĐ-BKHĐT ngày 05/4/2017  
4 UBND tỉnh khen    
- Tăng bằng khen cho đ/c Nguyễn Văn Quỳnh Chánh Thanh tra sở có thành tích xuất sắc trong phong trao “Thi đua cùng điển hình tiên tiến”  1851/QĐ-UBND ngày 29/12/2016  
- Tặng bằng khen cho 12 cá nhânđã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015-2016 22/QĐ-UBND ngày 13/1/2017  

NĂM 2017
 
STT Hình thức khen thưởng Số Quyết định Ghi chú
I Tập thể    
1 Thủ Tướng Chính Phủ :    
- Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Thanh tra Sở KHĐT  QĐ 401/QĐ-TTg  ngay 12/4/2018  
2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư:    
- Bộ Kế hoạch và Đâu tư tặng bàng khen cho 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 (Tập thể Sở, phòng Tổng hợp, Quy hoạch,) QĐ số 400/QĐ-BKHĐT ngày 30/3/2018  
3 UBND tỉnh tặng:     
- UBND tỉnh tặng cờ cho phòng Thanh tra có thành tích tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 QĐ số 118/QĐ-UBND ngày 02/02/2018  
- UBND tỉnh tặng danh hiệu 5 tập thể LĐXS năm 2017 (Phòng THQH, KGVX, TTr, Phòng KTN, Phòng ĐKKD)  117/QĐ-UBND ngày 02/02/2018  
- UBND tỉnh tặng bằng khen cho 03 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 (Tập thể sở, phòng KTN, phòng KGVX ) 121/QĐ-UBND ngày 02/02/2018  
II Cá nhân    
1 Ban Dân vận Trung ương  tặng:     
- Tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho đ/c Nguyễn Quang Huy QĐ số 200-QĐ/BDVTW ngày 20/9/2017  
 
2 Bộ KHĐT tặng    
- Bộ Kế hoạch và Đâu tư tặng bàng khen cho 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 (Trần Xuân Trường, Nguyễn Văn Ngọc) QĐ số 400/QĐ-BKHĐT ngày 30/3/2018  
3 UBND tỉnh    
- UBND tỉnh tặng Bằng khen cho phòng ĐKKD; đ/c Đường đã có thành tích trong thi hành luật Hợp tác xã năm 2012, giai đoạn (2012-2017) 557/QĐ-UBND ngày 05/6/2017  
- tặng bằng khen cho đ/c Trần Văn Dũng đã có thành tích thực hiện cuộc tổng điều tra KTXH năm 2017  103/QĐ-UBND ngày 31/01/2018  
- Tặng bằng khen cho 05 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 (Đặng Văn Châu, Nguyễn Văn Chiển, Đồng Thị Ninh, Bùi Văn Huy, Bùi Thị Thương) 121/QĐ-UBND ngày 02/02/2018  

NĂM 2018
 
STT Hình thức khen thưởng Số Quyết định Ghi chú
I Tập thể    
1 Thủ Tướng Chính Phủ :    
-      
2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư:    
-      
3 UBND tỉnh tặng:     
- UBND tỉnh công nhận 02 tập thể LĐSX (VP, KTN)  113/QĐ-UBND ngày 18/2/2019  
- UBND tỉnh tặng bằng khen cho 01 tập thể Sở KHĐT 115/QĐ-UBND ngày 18/2/2019  
II Cá nhân    
1 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam :     
- tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho đ/c Nguyễn Quang Huy QĐ 936/QĐ-TLĐ ngày 14/5/2018  
2 Bộ KHĐT tặng    
3 UBND tỉnh    
-  Tặng bằng khen cho 02 cá nhân (đ/c Nguyễn Thị Thủy Dung; đ/c Bùi Từ Mai Quỳnh Trang) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017-2018 115/QĐ-UBND ngày 18/2/2019  

NĂM 2019
STT Hình thức khen thưởng Số Quyết định Ghi chú
I Tập thể    
1 Thủ Tướng Chính Phủ :    
- Cờ thi đua cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 tỉnh Lai Châu 675/QĐ-TTg  ngày 21/5/2020  
2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư:    
- Tặng cờ thi đua cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 552/QĐ-BKHĐT  ngày 06/4//2020  
3 UBND tỉnh tặng:     
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020 948/QĐ-UBND ngày 15/8/2019  
- UBND tỉnh công nhận 02 tập thể LĐSX năm 2019(Tổng hợp Quy hoạch; Đăng ký kinh doanh)  70/QĐ-UBND ngày 30/01/2020  
- UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho tập thể Sở KH&ĐT có thành tích tiêu biểu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua Khối cấp ngành năm 2019 71/QĐ-UBND ngày 30/01/2020  
 
II Cá nhân    
1 Thủ tướng Chính phủ    
- Tặng Bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc 927/QĐ-TTg ngày 01/7/2020  
2 Bộ KHĐT tặng    
- Tặng bằng khen cho 01 cá nhân (đ/c Trần Văn Dũng) có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 QĐ 522/QĐ-BKHĐT ngày 06/4/2020  
3 UBND tỉnh    
-  Tặng bằng khen cho 08 cá nhân (đ/c Nguyễn Quang Huy; đ/c Hà Đình Thông; đ/c Nguyễn Đình Hùng; đ/c Trần Xuân Trường; đ/c Nguyễn Xuân Quỳnh; đ/c Nguyễn Văn Quỳnh-KTN; đ/c Nguyễn Văn Ngọc; đ/c Trương Nhật Quang) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018-2019 74/QĐ-UBND ngày 30/01/2020  

NĂM 2020
STT Hình thức khen thưởng Số Quyết định Ghi chú
I Tập thể    
1 Thủ Tướng Chính Phủ :    
2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư:    
-  Tặng Bằng khen cho Tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2020 428/QĐ-BKHĐT ngày 16/4/2021  
3 UBND tỉnh tặng:     
- UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 02 tập thể (gồm Tập thể Sở Kế hoạch và Đầu; tập thể Văn phòng) tư đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 900/QĐ-UBND ngày 16/07/2020  
- UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Sở KH&ĐT đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020  756/QĐ-UBND ngày 19/6/2020  
 
- UBND tỉnh Lai Châu tặng Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2020 cho 02 tập thể (gồm: Phòng Tổng hợp - Quy hoạch; Phòng Kinh tế ngành) 121/QĐ-UBND ngày 02/02/2021  
- UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020 (Phòng Tông hợp - Quy hoạch) 114/QĐ-UBND ngày 29/01/2021  
II Cá nhân     
1 Chủ tịch nước    
- Tặng Huân Chương lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Quang Huy - Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Tặng Huân Chương lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Ngọc Phương - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
 - Số .... (đang cập nhật)

  - Số 1527/QĐ-CTN ngày 26/8/2021
 
1 Thủ tướng Chính phủ    
- Tặng Băng khen cho 01 cá nhân (đ/c Trần Xuân Trường - Phòng Kinh tế ngành) vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc  761/QĐ-TTg ngày 20/5/2021  
2 Bộ KHĐT tặng    
- Tặng Bằng khen cho 01 cá nhân (đ/c Nguyễn Thị Thủy Dung) đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2020  428/QĐ-BKHĐT ngày 16/4/2021  
3 UBND tỉnh    
 
- Công nhận 02 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2020     
 
 NĂM 2021​​​​
STT Hình thức khen thưởng Số Quyết định Ghi chú
I Tập thể    
1 Thủ Tướng Chính Phủ :    
2 Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Lai Châu    
- Tặng Bằng khen cho tập thể Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã có công lao đóng góp tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2015-2020 1222-QĐ/TU ngày 22/01/2020  
3 Bộ Kế hoạch và Đầu tư:    
4 UBND tỉnh tặng:     
- Tặng Bằng khen cho tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020  756/QĐ-UBND ngày 19/6/2020  
- Tặng Bằng khen cho 01 tập thể (Phòng Đăng ký kinh doanh) vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 ..... (đang cập nhật)  
- Tặng Bằng khen cho 01 tập thể (Sở Kế hoạch và Đầu tư) vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể  1336/UBND-UBND ngày 11/10/2021  
- Tặng Bằng khen cho 02 tập thể (gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch) vì đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu, phối hợp, tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư lĩnh vực Nông nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2021 1700/UBND-UBND ngày 15/12/2021  
II Cá nhân (đang cập nhật)    
1 Chủ tịch nước    
-  

 
 
2 Thủ tướng Chính phủ  (đang cập nhật)    
-      
3 Bộ KHĐT tặng (đang cập nhật)    
-      
4 UBND tỉnh    
 
- Tặng Bằng khen cho 01 cá nhân (đ/c Hoàng Đại Thắng - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư) vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 1336/UBND-UBND ngày 11/10/2021  
- Tặng Bằng khen cho 04 cá nhân (gồm: đ/c Nguyện-PGĐ sở, đ/c Chiển - Chánh VP, đ/c Thìn-Phó Chánh VP, đ/c Duyên - PGĐ Trung tâm XTĐT, TM&DL) vì đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu, phối hợp, tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư lĩnh vực Nông nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2021 1700/QĐ-UBND ngày 15/12/2021  
 

 

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 221 | lượt tải:240

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 501 | lượt tải:254

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2009 | lượt tải:249

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1706 | lượt tải:225

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1761 | lượt tải:226
Đường dây nóng
  • Đang truy cập53
  • Hôm nay17,365
  • Tháng hiện tại331,062
  • Tháng trước:573,183
  • Tổng lượt truy cập12,575,551
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down