Công Đoàn Cơ Sở

1. Quá trình hình thành và phát triển

Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ – LĐLĐ ngày 13 tháng 3 năm 2004 của Liên đoàn lao động tỉnh. Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Lai Châu. Khi mới thành lập Công đoàn cơ sở có tổng số 27 đoàn viên công đoàn, đến nay công đoàn cơ sở đã trải qua 05 kỳ đại hội (do kế thừa lấy mốc thứ tự theo thời gian từ công đoàn cơ sở tỉnh Lai Châu (cũ) chuyển sang nên Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lai Châu (mới) bắt đầu từ khóa XXIII), cụ thể như sau:

- Đại hội công đoàn cơ sở khóa XXIII, nhiệm kỳ 2004-2006, Ban chấp hành gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hữu Mai giữ chức vụ Chủ tịch;

- Đại hội công đoàn cơ sở khóa XXIV, nhiệm kỳ 2006-2008, Ban chấp hành gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Mai giữ chức vụ Chủ tịch;

- Đại hội công đoàn cơ sở khóa XXV, nhiệm kỳ 2009-2011, Ban chấp hành gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Mai tái đắc cử chức vụ Chủ tịch;

- Đại hội công đoàn cơ sở khóa XXVI, nhiệm kỳ 2012-2015, Ban chấp hành gồm 07 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Chiển giữ chức vụ Chủ tịch;

- Đại hội công đoàn cơ sở khóa XXVII, nhiệm kỳ 2014-2018, Ban chấp hành gồm 07 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Chiển tái đắc cử chức vụ Chủ tịch;

- Đại hội công đoàn cơ sở khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2018-2022, Ban chấp hành gồm 07 đồng chí, đồng chí Hoàng Đại Thắng giữ chức vụ Chủ tịch;

- Đại hội công đoàn cơ sở khóa XXIX, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban chấp hành gồm 05 đồng chí:
(1) Đồng chí: Nguyễn Văn Quỳnh - Phó Giám đốc sở;
(2) Đồng chí Bùi Phi Hùng - Trưởng phòng Kinh tế ngành;
(3) Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng - Thanh tra viên;
(4) Đồng chí Phạm Hải Đường - Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;
(5) Đồng chí Hà Thị Giang - Viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khóa XXIX. Hiện nay, Công đoàn cơ sở có tổng số 54 đoàn viên công đoàn (Ban Chấp hành 05 đồng chí, Ủy ban kiểm tra 03 đồng chí, Ban Thanh tra nhân dân 03 đồng chí và 08 Tổ công đoàn). Đoàn viên công đoàn nữ 20 đồng chí, đoàn viên công đoàn là người dân tọc thiểu số 10 đồng chí, đảng viên 44 đồng chí; trình độ lý luận chính trị: cao cấp 14 đồng chí, trung cấp 14 đồng chí; trình độ chuyên môn: trên đại học 17 đồng chí, đại học 35 đồng chí, công nhân kỹ thuật 02 đồng chí.
 

2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn cơ sở

2.1. Chức năng

- Công đoàn là tổ chức Chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và những người lao động.

- Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế;

- Công đoàn có trách nhiệm tổ chức giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

2.2.  Nhiệm vụ chủ yếu

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị , văn hoá, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng cơ quan hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.

- Tổ chức vận động CC,VC-LĐ trong cơ quan thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của, cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính  nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

 3. Thành tích nổi bật của Công đoàn cơ sở

- Năm 2004, 2005 đạt CĐCS vững mạnh xuất sắc;

- Năm 2006: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen (QĐ số 13/QĐ-KT ngày 13/3/2007); Công đoàn viên chức tặng giấy khen (QĐ số 11/QĐ-KT ngày 22/012007).

- Năm 2007: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen (QĐ số 42/QĐ-KT ngày 01/02/2008).

- Năm 2008: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc được Công đoàn Viên chức tặng giấy khen (QĐ số 06/QĐ-CĐVC ngày 09/11/2009).

- Năm 2009: CĐCS vững mạnh xuất sắc, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen (QĐ số 15/QĐ-KT ngày 28/12/2009).

- Năm 2010: CĐCS vững mạnh xuất sắc được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể (QĐ số 1689/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2010).

- Năm 2011: CĐCS vững mạnh xuất sắc, Liên đoàn lao động tỉnh tặng Cờ thi đua cho tập thể.

- Năm 2012: CĐCS vững mạnh xuất sắc được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua cho tập thể (QĐ số 191/QĐ-TLĐ ngày 10/01/2013).

- Năm 2013: CĐCS vững mạnh xuất sắc được CĐVC tỉnh tặng Giấy khen (QĐ số 125/QĐ-CĐVC ngày 30/12/2013).

- Năm 2014: CĐCS vững mạnh xuất sắc được CĐVC tỉnh tặng Giấy khen (QĐ số 172/QĐ-CĐVC ngày 27/12/2014).

- Năm 2015: CĐCS vững mạnh xuất sắc, được CĐVC tỉnh tặng Giấy khen (QĐ số 158/QĐ-CĐVC ngày 28/12/2015).

- Năm 2016: CĐCS vững mạnh xuất sắc, được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.

- Năm 2017: CĐVC tỉnh tặng Giấy khen.

- Năm 2018: CĐCS vững mạnh xuất sắc.

- Năm 2019: CĐCS vững mạnh xuất sắc.

- Năm 2020: Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (Quyết định số 104/QĐ-CĐVC ngày 11/12/2020 của Công đoàn Viên chức tỉnh xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2020); Công đoàn viên chức tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2020 (Quyết định số 106/QĐ-CĐVC ngày 25/12/2020 của Công đoàn Viên chức tỉnh).

- Năm 2021: Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (Quyết định số 156/QĐ-CĐVC ngày 12/12/2021 của Công đoàn Viên chức tỉnh về xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2021).

- Năm 2022: Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số 201/QĐ-CĐVC ngày 02/12/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh về xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2022); Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" (Quyết định số 785/QĐ-LĐLĐ ngày 06/7/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh). Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện mô hình "Công đoàn đồng hành cùng chính quyền xây dựng công sở thân thiện và trách nhiệm" (Quyết định số 179/QĐ-CĐVC ngày 01/7/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh).

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 221 | lượt tải:242

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 501 | lượt tải:254

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2010 | lượt tải:249

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1706 | lượt tải:225

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1761 | lượt tải:226
Đường dây nóng
  • Đang truy cập57
  • Hôm nay17,365
  • Tháng hiện tại331,531
  • Tháng trước:573,183
  • Tổng lượt truy cập12,576,020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down