Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10

Chủ nhật - 29/10/2017 22:50 178 0
Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10
Phiên họp được UBND tỉnh tổ chức ngày 28/10. Đồng chí Đỗ Ngọc An-Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Phiên họp được UBND tỉnh tổ chức ngày 28/10. Đồng chí Đỗ Ngọc An-Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung nghe, thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dụng như: Báo cáo Quyết toán thu chi NSĐP năm 2016; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; quyết toán thu, chi NSĐP năm 2016; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định thời gian gửi báo cáo, giao dự toán ngân sách, biểu mẫu báo cáo thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách và thời gian gửi, phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách; Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quyết định tổng biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 ban hành chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu; số 119/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ban hành chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 54/2005/NQ-HĐND ngày 09/12/2005 của HĐND tỉnh về phê duyệt đề án thành lập và xây dựng công trường lao động tại các huyện, thị xã và Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
   
 
  Đ/c Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham gia ý kiến tại phiên họp
    
Thảo luận và cho ý kiến vào Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 các đại biểu đề nghị về đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thì nên giảm khối sự nghiệp và chính giữ nguyên khối hành; Đề nghị Sở Nội vụ thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ; Rút ngắn lại báo cáo, xem xét lại việc tinh giảm biên chế đối với nghề Y tế; Có cơ chế chính sách riêng đối với ngành văn hoá nghệ thuật;…
     
 Kết luận vấn đề này đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An yêu cầu tiếp tục quản lý chặt biên chế, nhất quyết giảm 10% biên chế  đến 2020; Các sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá, Y tế, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…chủ động xây dựng phương án sắp xếp cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 6; Quản lý chặt chẽ việc nâng ngạch, bổ nhiệm cán bộ, công nhân, viên chức theo đúng điều kiện, tiêu chuẩn; Sở Nội vụ xây dựng văn bản cá biệt phân cấp việc bổ nhiệm trưởng phòng các cơ quan; Khẩn chương thực hiện việc thi tuyển, xét tuyển nhưng phải làm chặt chẽ đúng quy định; Các sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, báo cáo kế hoạch xây dựng, giữ chân nguồn nhân lực của tỉnh;…
 
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thu định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 54/2005/NQ-HĐND ngày 09/12/2005 của HĐND tỉnh về phê duyệt đề án thành lập và xây dựng công trường lao động tại các huyện, thị xã. Thảo luận các đại biểu cơ bản đông thuận cao đối với 2 văn bản, có ý kiến: chi phí để xây dựng văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh; mức chi cho các loại văn bản; ban hành rồi giờ bãi có đúng pháp luật không, quá trình rà soát đã bỏ sót; có quyết định của cấp trên có nhất thiết phải ban hành không;
 
Kết luận đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An đề nghị ra soát lại văn bản chuyển lên cho HĐND để thực hiện kịp thời; LĐTBXH chấm dứt hiệu lực về Nghị Quyết số 54, đã thực hiện theo thông báo của thường trực HĐND, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và Sở Lao động và Thương binh xã hội phối hợp sớm quyết định bãi bỏ, giải thể trung tâm Công…. ; sắp xếp lại bổ máy và ổn định.
 
Đối với Báo cáo Quyết toán thu chi Ngân sách địa phương năm 2016. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; quyết toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2016. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định thời gian gửi báo cáo, giao dự toán ngân sách, biểu mẫu báo cáo thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách và thời gian gửi, phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách; Tham gia y kiến: nguồn kết dư, tiết kiệm chi tại các đơn vị; chủ động bám vào kế hoạch xây dựng dự toán hàng năm; rút ngắn thời gian gửi, phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách; tình hình sử dụng ngân hàng của địa phương; ban hàng quy định thu phí tại cửa khẩu; tình hình nợ đọng; thực hiện báo cáo thẩm tra chậm.
 
Kết luận nội dung đồng chí Đỗ Ngọc An- Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh về thu tuy tăng cao nhưng cơ cấu, tỷ lệ thu ở các cấp còn bất cập; Tăng cường công tác giám sát việc thu từ ngoài quốc doanh và làm rõ nguyên nhân thu thấp từ ngoài quốc doanh; giao thu ở các cấp còn thấp; Phải chủ động và quyết tâm giao mức cao hơn.
 
 Về Chi tỷ lệ chi thường xuyên quá cao so với cả nước 86,6% chi thường xuyên; Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh tích kiệm thật nhiều chi thường xuyên để dành chi cho đầu tư cơ bản; Dự toán chi ở một số địa phương chưa chính xác, chi phải đảm bảo sát với nhiệm vụ được giao; Tiền chuyển nguồn quá lớn mỗi năm hơn 1.000 tỷ.
   
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An chủ trì phiên họp
  
 Đồng chí Chủ tịch đề nghị năm 2018 giao thu ít nhất là 1.950 tỷ trở lên; kiểm tra và gám sát đối với các huyện, đưa ra các giải pháp chống thất thu; các cơ quan tự rà soát lại các mục chi của mình, tích kiệm các khoản chi không cần thiết; Sở Tài chính thống nhất một số đơn vị khoản kinh phí cho từng đơn vị; Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh sớm hoàn chỉnh văn bản liên quan giử Văn phòng HĐND tỉnh.
 
Về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 ban hành chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu; số 119/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ban hành chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Các đại biểu có ý kiến có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp để kêu gọi các nhà đầu tư đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao; ban hành chính sách mới để xây dựng nông nhiệp nông thôn trong tình hình mới; Đối với việc bãi bỏ Nghị quyết 69 để bãi bỏ cần có đánh giá lại Nghị quyết xem để bất cấp của nghị quyết để bãi bỏ cho hợp lý, để tham mưu các cấp uỷ chính quyền ban hành chính sách mới cho hiệu quả.
 

Phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2017

Tác giả: Thu Hoài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 109 | lượt tải:29

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 431 | lượt tải:214

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1880 | lượt tải:236

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1607 | lượt tải:204

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1656 | lượt tải:210
Đường dây nóng
  • Đang truy cập55
  • Hôm nay18,278
  • Tháng hiện tại323,212
  • Tháng trước:513,594
  • Tổng lượt truy cập11,474,874
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down