TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA THAM MƯU – TỔNG HỢP NĂM 2019

Thứ tư - 01/01/2020 19:49 272 0
Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp có 09 đơn vị: Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Cục Thống kê, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh và Nhà Khách Hương Phong.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Ngày 18/12/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị Trưởng Khối thi đua) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua Tham mưu – Tổng hợp năm 2019.

IMG20191218150942 2

Đ/c Nguyễn Văn Chiển (Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư) báo cáo tổng kết Khối Thi đua Tham mưu - Tổng hợp năm 2019

Đến dự Hội nghị tổng kết có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Tham dự Hội nghị tổng kết có đại diện lãnh đạo, chánh văn phòng hoặc trưởng phòng tổ chức hành chính và công chức làm công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Tham mưu – tổng hợp.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua Tham mưu – Tổng hợp năm 2019

+ Năm 2019 là năm tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). Được sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh, Khối Tham mưu - Tổng hợp đã bám sát vào các nội dung của công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức các hoạt động của Khối thi đua luôn đảm bảo đúng quy định, đi đúng hướng, bám sát vào nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong khối thi đua; cùng nhau nỗ lực phấn đấu, hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao, làm tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện chương trình công tác năm.

+ Với vai trò, trách nhiệm của Trưởng Khối thi đua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã bám sát nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị trong Khối, tổ chức ký giao ước thi đua năm 2019 với các nội dung, tiêu chí rõ ràng cụ thể. Đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2019 của Khối như Phong trào: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019”; phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tới các đơn vị trong Khối với khẩu hiệu thi đua “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo thực hiện hoàn thành toàn diện, vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”. Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Khối như: Kế hoạch hoạt động của Khối năm 2019; kế hoạch tổ chức giao lưu thể thao Khối; kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025... đảm bảo bám sát Kế hoạch của cấp trên, đầy đủ nội dung, tiến hành sơ kết, tổng kết và tổ chức các hoạt động của Khối thi đua đúng theo Kế hoạch đã ban hành.

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề:

Hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động các đơn vị trong Khối đã tích cực phát động phong trào thi đua, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong đơn vị mình, đảm bảo bám sát nội dung, đúng mục đích. Các phong trào thi đua chuyên đề tập trung vào 04 phong trào thi đua (1)“Chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”,(2) “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triên”; “Lai Châu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, (3) “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”,(4) “phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019”; kết quả các phong trào thi đua đã góp phần tích cực thúc đẩy CCVC trong các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong năm 2019, Khối Tham mưu, Tổng hợp có 03 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019, được UBND tỉnh tặng Bằng khen (Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Ban QL Trung tâm HC-CT tỉnh); 01 đơn vị được Bộ Kế hoạch và Đầu tư khen phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trong năm các đơn vị đã vận động CCVC đóng góp ủng hộ nhiều loại quỹ nhân đạo, từ thiện được 129,73 triệu đồng (Văn phòng UBND tỉnh 51 triệu; Văn phòng HĐND tỉnh 15 triệu; Sở Kế hoạch và Đầu tư 25,8 triệu; Sở Ngoại vụ 6,8 triệu; Sở Nội vụ 6,35 triệu; Cục Thống kê 6,2 triệu; Ban Dân tộc 11,78 triệu; Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh 6,8 triệu; Nhà Khách Hương Phong 0 triệu).

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Năm 2019, với vai trò rất quan trọng của mình Khối Tham mưu, Tổng hợp đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ổn định quốc phòng an ninh đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đạt được những kết quả đáng khích lệ như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 ước đạt 7,5% (đạt KH); Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 36,3 triệu đồng, vượt kế hoạch 1,1 triệu đồng. Đến nay các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm đã cơ bản hoàn thành, trong đó có 27/29 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, tăng so với cùng kỳ năm trước như: Bình quân GRDP/người/năm; giá trị xuất khẩu hàng địa phương; tỷ lệ thôn bản có đường xe máy, ô tô đi lại thuận lợi,... đặc biệt trong năm tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, đến nay đã đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; công tác vận động, xúc tiến đầu tư có được một số kết quả bước đầu, tạo tiền đề tăng trưởng cho các năm tiếp theo; hình ảnh về tỉnh đã được lan toả thường xuyên hơn, có nhiều Nhà đầu tư lớn đến tỉnh để nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát đầu tư...

IMG 20191218 160555 2

Đ/c Đặng Văn Châu – PGĐ thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư – Trưởng khối thi đua Tham mưu – Tổng hợp phát biểu tại Hội nghị

Công tác Thi đua khen thưởng

Việc bình xét khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, đoàn kết, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh gương điển hình, gương người tốt việc tốt và những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước, tạo niềm tin và trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nhân xứng đáng với những danh hiệu đã đạt được.

Năm 2019, Khối Tham mưu tổng hợp đã suy tôn 01 đơn vị (Sở Kế hoạch và Đầu tư) đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và 02 đơn vị (Sở Nội vụ, Cục Thống kê) đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong năm 2020 của khối. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động Khối năm 2020, trong đó tiếp tục tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Khối, cơ quan phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện tốt giao ước thi đua năm 2020 của các đơn vị trong Khối.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG 0129 0

Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối năm 2020

 

IMG 0133 0

Các cơ quan, đơn vị trong Khối bắt tay thực hiện giao ước thi đua năm 2020

 

IMG 0117 0

Sở Kế hoạch và Đầu tư bàn giao Khối trưởng Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp cho Cục Thống kê tỉnh Lai Châu

Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:50

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 475 | lượt tải:234

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1959 | lượt tải:243

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1662 | lượt tải:216

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1716 | lượt tải:217
Đường dây nóng
  • Đang truy cập76
  • Hôm nay13,604
  • Tháng hiện tại416,842
  • Tháng trước:519,644
  • Tổng lượt truy cập12,088,148
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down