CHỈ THỊ: Chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thứ ba - 17/10/2017 21:17 399 0
CHỈ THỊ: Chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Ngày 16/10, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 15 /CT-UBND về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Ngày 16/10, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 15 /CT-UBND về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Chỉ thị nêu rõ: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực từ ngày 15/8/2014. Trong thời gian qua, nhìn chung hoạt động đấu thầu của các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của hệ thống Luật Đấu thầu.
 
Tuy nhiên, công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Việc ban hành một số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo chưa kịp thời; việc thực hiện đấu thầu qua mạng chưa đảm bảo tiến độ theo lộ trình quy định; việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa thực hiện đầy đủ hoặc chậm so với quy định; việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đầy đủ các nội dung theo quy định; việc phân chia gói thầu của một số dự án chưa phù hợp; việc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chưa đúng theo hướng dẫn, còn tình trạng xây dựng một số tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm có thể dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu; việc tổ chức xét thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu còn một số nội dung chưa phù hợp; chưa chấp hành đúng thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, quy định về thủ tục thực hiện sau đấu thầu; tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu thấp so với toàn quốc.
 
Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan trong công tác đấu thầu, cụ thể như sau:
 
1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về lựa chọn nhà thầu, từ khâu cung cấp thông tin, đánh giá, trình thẩm định và phê duyệt các nội dung trong đấu thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng của dịch vụ, hàng hoá và công trình theo yêu cầu.
 
2. Thực hiện nghiêm việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên mạng đấu thầu quốc gia và lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính, quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.
 
3. Chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được lập, thẩm định, phê duyệt đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Đấu thầu, thực hiện theo đúng hướng dẫn, biểu mẫu của Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 
4. Chấn chỉnh việc phân chia gói thầu. Khi phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý. Không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm giảm sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ. Nghiêm cấm việc chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật Đấu thầu nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.
 
5. Chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Nghiêm cấm việc đưa các điều kiện, tiêu chuẩn không phù hợp với quy định vào hồ sơ mời thầu; nghiêm cấm việc hạn chế nhà thầu mua hồ sơ tham gia đấu thầu dưới mọi hình thức để đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tham gia đấu thầu theo đúng quy định.
 
6. Yêu cầu các chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu, nội dung của hồ sơ mời thầu theo đúng quy định hiện hành; báo cáo người có thẩm quyền biết và chỉ đạo kịp thời khi cần thiết. Ngoài ra, các chủ đầu tư cần rà soát đội ngũ cán bộ, tăng cường bồi dưỡng năng lực chuyên môn về đấu thầu và quản lý dự án để tuân thủ yêu cầu chuyên môn theo quy định; đồng thời, nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cá nhân, đặc biệt trong công tác đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
 
7. Các chủ đầu tư phải tăng cường các biện pháp nâng cao tỷ lệ tiết kiệm trong công tác đấu thầu trên tất cả các hình thức lựa chọn nhà thầu.
 
8. Tổ chức thực hiện:
 
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
- Trong công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kiểm soát chặt chẽ các nội dung chủ đầu tư đề xuất trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy định, nhất là các nội dung về: Phân chia dự án thành các gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng,…
 
Khi tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trường hợp chủ đầu tư không đề xuất thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xem xét, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh lựa chọn các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm đảm bảo tỷ lệ các gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình.
 
- Phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn Tỉnh theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, thiếu sót xảy ra trong đấu thầu; đồng thời, qua công tác thanh tra, kiểm tra giúp các đơn vị hoàn thiện và đưa công tác đấu thầu được thực hiện đúng quy định và đi vào nề nếp. Trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật về đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là trong công tác lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
 
- Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác đấu thầu, hướng dẫn kịp thời bằng văn bản đối với các chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định của Trung ương về công tác đấu thầu.
 
b) Sở Tài chính:
 
- Kiểm soát chặt chẽ dự toán trong quá trình thẩm định các gói thầu mua sắm của các đơn vị, đặc biệt là các gói thầu điều chỉnh tăng so với phê duyệt ban đầu.
 
- Trong quá trình tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên, trường hợp trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu không đề xuất thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, Sở Tài chính đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh lựa chọn các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo tỷ lệ tối thiểu theo lộ trình đối với các gói thầu mua sắm sử dụng vốn sự nghiệp.
 
c) Sở Y tế: Chủ trì tham mưu, hướng dẫn trong công tác mua thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định.
 
d) Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên ngành:
 
- Kiểm soát chặt chẽ dự toán xây dựng công trình trong quá trình thẩm tra, thẩm định dự án.
 
- Trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát cần chú trọng các nội dung liên quan đến hoạt động đấu thầu, tăng cường hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong công tác đấu thầu.
 
đ) Kho bạc Nhà nước: Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trong thanh toán vốn, không thực hiện cấp phát, thanh toán vốn đối với những gói thầu sau đây:
 
- Các gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo quy định.
 
- Các gói thầu được chọn đấu thầu qua mạng nhưng các chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện đấu thầu qua mạng mà thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc hình thức khác.
 
e) Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:
 
- Chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan; ban hành các giải pháp cụ thể yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định.
 
- Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn; đẩy mạnh công tác theo dõi, tham mưu hoạt động đấu thầu trên địa bàn các huyện, thành phố.
 
g) Chủ đầu tư, bên mời thầu: Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan; nghiêm túc chấn chỉnh trong công tác đấu thầu theo các nội dung nêu trên. Chủ động lựa chọn các gói thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lộ trình theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính.

 

Tác giả: Thu Hoài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 221 | lượt tải:268

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 503 | lượt tải:255

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2013 | lượt tải:249

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1710 | lượt tải:225

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1762 | lượt tải:227
Đường dây nóng
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay18,639
  • Tháng hiện tại365,380
  • Tháng trước:573,183
  • Tổng lượt truy cập12,609,869
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down