Lùi thời điểm vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới: Không ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng

Chủ nhật - 07/08/2022 23:59 1.575 0
(BĐT) -  Qua quá trình kiểm thử liên tục, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lùi thời gian vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới đến ngày 15/9/2022, nhằm bảo đảm Hệ thống mới khi đưa vào vận hành được ổn định, thông suốt nhất, tránh những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện. Trong thời gian này, công tác đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được tiến hành bình thường trên Hệ thống hiện tại.

Theo quy định của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT (TT08) và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT (TT10), Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới (gọi tắt là Hệ thống mới) sẽ chính thức được vận hành từ ngày 1/8/2022.

Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH&ĐT) cho biết, Hệ thống mới do Nhà đầu tư (FIS), Doanh nghiệp dự án (IDNES) thuộc FPT xây dựng trên cơ sở hợp đồng PPP ký với Bộ KH&ĐT. Đây là hợp đồng PPP đầu tiên về công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Hệ thống mới được bổ sung thêm nhiều phân hệ, chức năng so với Hệ thống hiện tại, hướng tới quản lý xuyên suốt quá trình mua sắm công điện tử từ cập nhật thông tin dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư, phát hành hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá xếp hạng nhà thầu, công khai kết quả đấu thầu đến việc thương thảo, ký kết hợp đồng trực tuyến, theo dõi quản lý quá trình thực hiện hợp đồng... Hệ thống cũng kết nối với hệ thống thông tin quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ KH&ĐT, hệ thống kê khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế, Cổng dịch vụ công của Bộ KH&ĐT… để chia sẻ và khai thác thông tin giữa các bộ, ban ngành của Chính phủ, đảm bảo thông tin chính xác, tin cậy, cũng như kết nối với ngân hàng, cổng thanh toán hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ liên quan trực tiếp trên Hệ thống.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là Hệ thống duy nhất thực hiện việc đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu qua mạng. Hệ thống cần phải bảo đảm tính ổn định, thông suốt cao nhất trong vận hành, cũng như bảo đảm tính pháp lý của công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng.

Ngày 1/8/2022, Bộ KH&ĐT đã có Thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hiện tại (địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn) hướng dẫn các đơn vị đăng tải thông tin trong thời gian Hệ thống mới đang được kiểm tra, hoàn thiện. Theo đó, các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư tiếp tục thực hiện việc đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng hiện tại http://muasamcong.mpi.gov.vn theo các Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, 05/2018/TT-BKHĐT, 11/2019/TT-BKHĐT, 05/2020/TT-BKHĐT.

Qua quá trình kiểm thử liên tục, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lùi thời gian vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới đến ngày 15/9/2022

Dựa trên thông báo này, đa phần các bên mời thầu đã tiếp tục phát hành HSMT trên Hệ thống hiện tại. Theo thống kê trên Hệ thống, số lượng thông báo mời thầu từ ngày 1/8/2022 không có biến động giảm bất thường.

Thậm chí, trước khi TT 08 có hiệu lực, trong tháng 7/2022, lượng HSMT phát hành trên Hệ thống hiện tại tăng đột biến, gấp 1,5 – 2 lần so với các tháng trước. Nhiều ý kiến phân tích thực tế này xuất phát từ việc điều khoản chuyển tiếp của TT 08 quy định, trường hợp gói thầu đã đăng tải E-HSMT lên Hệ thống trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (1/8/2022) thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo E-HSMT đã đăng tải và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng. Nhiều đơn vị đã tăng tốc quá trình lập, phê duyệt HSMT theo quy định cũ, đăng tải HSMT trên Hệ thống hiện tại trước ngày 1/8/2022. Như vậy, có thể thấy đa số các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong khoảng thời gian đầu tháng 8 đã được gấp rút đăng tải HSMT lên Hệ thống hiện tại trong tháng 7, phần nào tiến độ lựa chọn nhà thầu các gói thầu này được đẩy sớm hơn. Còn lại hầu hết đã tiếp tục đăng tải HSMT sau khi có thông báo ngày 1/8/2022 của Bộ KH&ĐT trên Hệ thống.

Cùng với lùi thời gian vận hành Hệ thống mới, ngày 29/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT (TT 16) ngưng hiệu lực Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT đến ngày 15/9/2022. Cụ thể, đối với TT 08, ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022 đến ngày 15/9/2022, riêng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hoá chia thành nhiều phần lùi hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022 đến ngày 1/1/2023. Đối với TT 10, ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022 đến ngày 15/9/2022.

Theo ông Trần Hào Hùng – Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, việc điều chỉnh thời gian hiệu lực thi hành hai Thông tư này không làm ảnh hưởng đến việc công khai thông tin và hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng. Trong khoảng thời gian này, các hoạt động này vẫn được triển khai bình thường trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn, theo các hướng dẫn tại điều khoản chuyển tiếp của TT 16.

Đại diện Cục Quản lý đấu thầu cho biết, có tiếp nhận một số phản ánh sau ngày 1/8/2022, có một số ít đơn vị lập HSMT theo TT 08, nhưng đăng tải trên hệ thống cũ, nhập thông tin theo web form cũ. Nếu có trường hợp này, cần huỷ thầu, lập lại HSMT theo điều khoản chuyển tiếp tại TT 16/2022/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT để tổ chức đấu thầu lại.

Tuy nhiên, thống kê từ Hệ thống cũng như thực tiễn cho thấy số lượng gói thầu rơi vào trường hợp này nếu có cũng không nhiều. Theo một đơn vị tư vấn, muốn cấu thành được bộ HSMT hoàn chỉnh cần có web form để điền thông tin, nên khi Hệ thống mới chưa đi vào vận hành, web form mới chưa có, các đơn vị thông thường chưa phát hành HSMT theo TT 08, mà vẫn lập HSMT theo các TT cũ với tinh thần tuyệt đối đảm bảo không đưa vào các nội dung gây hạn chế cạnh tranh mà TT 08 đã quy định như về giấy phép bán hành, nhân sự chủ chốt, hàng mẫu…
 

Từ nay đến ngày 15/9/2022, các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư tiếp tục thực hiện việc đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn. Đồng thời, các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định trước đây tiếp tục hiệu lực thi hành. Cụ thể:

+ Thông tư 01/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

+ Thông tư 03/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

+ Thông tư 05/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.

+ Thông tư 14/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.

+ Thông tư 04/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

+ Thông tư 05/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thông tư 11/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

+ Thông tư 05/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.


Nguồn: Minh Thư/https://baodauthau.vn/
Cập nhật 17h02' ngày 07/8/2022


 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 263 | lượt tải:520

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 522 | lượt tải:264

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2078 | lượt tải:256

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1737 | lượt tải:230

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1822 | lượt tải:234
Đường dây nóng
  • Đang truy cập82
  • Hôm nay16,857
  • Tháng hiện tại338,554
  • Tháng trước:515,353
  • Tổng lượt truy cập13,098,396
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down