Xây dựng báo cáo giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020

Cập nhật ngày: 16/05/2018


Xây dựng báo cáo giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020
 

UBND tỉnh ban hành Đề cương chi tiết hướng dẫn báo cáo giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. (CV 655/UBND-TH và Đề cương, ngày 14/5     

Chuẩn bị cho công tác sơ kết giữa kỳ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh ban hành đề cương chi tiết hướng dẫn báo cáo giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
  
I. Đề cương chi tiết: Ban hành kèm theo văn bản này. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố truy cập trang thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư để tải đề cương chi tiết và Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020: http://sokhdt.laichau.gov.vn, tại mục “Tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn”/Hướng dẫn báo cáo 5 năm 2016-2020). (Đề Cương)
  
Phân công chuẩn bị báo cáo:
 
Đối với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
Chủ trì tổng hợp chung về báo cáo giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020.
 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:
 
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở đề cương hướng dẫn, Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, tổ chức xây dựng báo cáo giữa kỳ đảm bảo chất lượng và tiến độ.
  
Đối với UBND các huyện, thành phố:
 
Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020 của tỉnh và của huyện, thành phố đã được UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố phê duyệt, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo giữa kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 trên địa bàn mình và phân công nhiệm vụ cho các phòng ban trực thuộc thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng chung của tỉnh.
 
Tiến độ thực hiện
 
Trước ngày 05/6/2018: Các sở, ban, ngành xây dựng và hoàn thành báo cáo gửi về Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp (yêu cầu gửi kèm file vào hòm thư điện tử: pthvpubnd-laichau@chinhphu.vnso.kh&dt-laichau@chinhphu.vn; tonghopktqd@gmail.com).
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành dự thảo báo cáo gửi Văn phòng UBND tỉnh để trình trong phiên họp UBND tỉnh tháng 6/2018.

(Nguồn: Thu Hoài/http://vpubnd.laichau.gov.vn/

Cập nhật: Thứ tư 16/5/2018)