Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh Lai Châu