Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung nghị quyết 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

File đính kèm


DOC180305-016.pdf