Kế hoạch số 55 - KH/CB tháng 3/2015 của Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu về Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

File đính kèm


Ke_hoach_thuc_hien_chi_thi_50-CT-TW.doc