Danh sách thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động năm 2014