Đề cương hướng dẫn báo cáo KT-XH, đảm bảo QP-AN 9 tháng năm 2018

Cập nhật ngày: 30/08/2018


ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO KT-XH, ĐẢM BẢO QP-AN 9 THÁNG NĂM 2018

1. Đánh giá chung những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm.

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch trong 9 tháng đầu năm:

a. Kết quả đạt được:

Trên cơ sở tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, đánh giá rõ:  

- Kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2018 trên từng ngành, lĩnh vực cụ thể theo các nhiệm vụ được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Lai Châu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018; so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ năm 2017 và kế hoạch năm 2018 đã giao tại Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại kế hoạch số 835/KH-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- Tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đến 31/8/2018, cụ thể: đã có bao nhiêu đơn vị hoàn thiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy? kết quả sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp, công lập giảm được bao nhiêu đơn vị?; ...

b. Đánh giá chung:

- Kết quả đạt được nổi bật:

- Hạn chế, yếu kém:

- Nguyên nhân: Phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, yếu kém.

3. Xây dựng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch trong 3  tháng cuối năm, đặc biệt là tập trung vào các chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch đã đề ra.

4. Đối với hệ thống chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội: Đề nghị cung cấp số liệu theo biểu mẫu số 01, 02 kèm theo.

Yêu cầu: Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng thư điện tử theo địa chỉ: tonghopktqd@gmail.com và pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn.

- Đức Anh

 

File đính kèm


ĐỀ CƯƠNG 9 THÁNG.rar