Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu

I. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng theo quy định của pháp luật, được thành lập theo Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 08/8/2008 của UBND tỉnh Lai Châu, có chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Chức năng

- Thực hiện các chương trình, hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh Lai Châu;

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn có thu, tạo điều kiện thuận lợi và hấp dẫn cho nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư, chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư vào địa bàn tỉnh Lai Châu;

- Tham gia đề xuất cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, thúc đẩy đầu tư và thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Nhiệm vụ

a. Nhiệm vụ xúc tiến đầu tư

- Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc, các tổ chức trong và ngoài tỉnh để tổ chức các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu thị trường, lập danh mục, hồ sơ dự án kêu gọi đầu tư, vận động tiếp xúc, hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá đầu tư và cung cấp các dịch vụ, thông tin đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư.

- Tổ chức hội thảo, đối thoại giữa các nhà đầu tư với cơ quan quản lý nhà nước để tiếp xúc đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình đầu tư.

- Chủ trì Tổ chức đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, đấu thầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

b. Tư vấn, hỗ trợ đầu tư

- Tư vấn cho các nhà đầu tư về thủ tục để được cấp phép đầu tư: lập dự án đầu tư, báo cáo đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế, thẩm tra bản vẽ thi công - tổng dự toán, giám sát thi công xây dựng công trình, lập hồ sơ mời thầu, tư vấn xét thầu, quản lý điều hành dự án; lập hồ sơ đăng ký kinh doanh, mở chi nhánh, văn phòng đại diện; tư vấn hỗ trợ xây dựng đề án về sắp xếp, cổ phần doanh nghiệp nhà nước.

- Hỗ trợ các nhà đầu tư tổ chức triển khai và quản lý dự án hoạt động có hiệu quả.

- Hỗ trợ cho các nhà đầu tư lập các thủ tục cấp điện, nước, phòng cháy chữa cháy, báo cáo tác động môi trường, giới thiệu lao động, đất đai, cấp phép xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng và các nội dung khác.

- Tư vấn lập các chương trình, dự án khả thi để vận động nguồn vốn ODA và các nguồn vốn viện trợ khác.

- Tư vấn lập các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch ngành, sản phẩm; quy hoạch nông nghiệp, nông thôn và các quy hoạch khác.

II. Thông tin liên hệ

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu.

- Tên giao dịch quốc tế: Lai Chau Investment Consultation & Promotion Center.

- Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu (Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu).

- Điện thoại: 02313.799.919; - Fax: 02313.799.918.       

- Email: trungtamtvxtdt@gmail.com

File đính kèm


Quyet_dinh_thanh_lap_Trung_tam_Tu_van_va_XTDT.pdf