Cơ cấu tổ chức

1. Ban Giám đốc :

Ban Giám đốc gồm 04 đồng chí,  trong đó: 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

2. Văn phòng Sở

Gồm 07 đồng chí trong đó: 01 Chánh văn phòng, 01 chuyên viên tổng hợp, 01 văn thư, 01 kế toán, 01 thủ quỹ, 02 lái xe .

3. Phòng Tổng hợp kinh tế Quốc dân

Gồm 06 đồng chí trong đó: 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 04 chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

4. Phòng Kinh tế ngành

Gồm 06 đồng chí trong đó: 01 trưởng phòng, 02 phó phòng và 03 chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

5. Phòng Kinh tế Đối ngoại

Gồm 04 đồng chí trong đó: 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 02 chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

6. Thanh tra Sở

Gồm 05 đồng chí trong đó: 01 Chánh Thanh Tra, 01 phó Chánh thanh Tra và 03 chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

7. Phòng Đăng ký kinh doanh

Gồm 06 đồng chí trong đó: 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 04 chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

8. Phòng Văn xã 

Gồm 05 đồng chí trong đó: 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 03 chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

9. Phòng Thẩm định dự án và QLĐT

Gồm 05 đồng chí trong đó: 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 03 chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

10. Trung tâm Tư vấn & Xúc tiến đầu tư

Gồm 04 đồng chí trong đó: 01 Phó giám đốc, 03 chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

11. Ban QLDA Giảm nghèo (WB)

Gồm 11 đồng chí trong đó: 01 Phó giám đốc, 10 chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

(Có danh sách kèm theo).

File đính kèm


Co_Cau_To_Chuc_SKHDT_0.xls