Ban Giám đốc

1. Giám đốc: Nguyễn Quang Huy

Sinh ngày: 02/08/1961

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Binh

 Trình độ: Đại học

 Lý luận chính trị: Cao cấp

2. Phó Giám đốc: Vũ Huy Hòa

 Sinh ngày: 20/10/1978

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Xã Đông Hòa - huyện Đông Hưng - tỉnh Thái Bình

 Trình độ: Thạc sỹ

 Lý luận chính trị: Cao cấp

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Công Biên

 Sinh ngày: 02/01/1959

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Xã Hát Môn -  huyện Phúc Thọ - tỉnh Hà  Tây (cũ)

 Trình độ: Đại học

 Lý luận chính trị: Cử nhân

4. Phó Giám đốc: Hoàng Đại Thắng

 Sinh ngày: 04/09/1968

 Dân tộc: Tày

 Quê quán: Xã Tân Lĩnh - Huyện Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

 Trình độ: Thạc sỹ

 Lý luận chính trị: Cao Cấp