5. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trình tự thực hiện:

- Nhà đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND tỉnh hoặc cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền) thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án và giải quyết các thủ tục có liên quan theo thỏa thuận tại hợp đồng dự án;

+ Nhà đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ UBND tỉnh quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hiệu lực nội dung đăng ký đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; bằng văn bản.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những nội dung về tình hình thực hiện dự án, căn cứ chấm dứt hợp đồng dự án và gửi kèm tài liệu về việc hoàn thành thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án

* Số lượng hồ sơ:

01 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án và các thủ tục có liên quan, nhà đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, UBND tỉnh quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức)

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hiệu lực nội dung đăng ký đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư.

Phí, lệ phí:

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP.

- Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.