3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trình tự thực hiện:

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước liên quan ở địa phương về những nội dung thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này

- UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; bằng văn bản.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Thỏa thuận đầu tư và dự thảo hợp đồng dự án

- Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án

- Văn bản chấp thuận chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (nếu có)

- Hợp đồng liên doanh và dự thảo điều lệ doanh nghiệp dự án (nếu có)

- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư

* Số lượng hồ sơ:

05 bộ hồ sơ, trong đó có ít nhất 1 bộ gốc và 04 bộ bản sao.

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án về những nội dung thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này theo quy định tại các Điều 65, 66, 67, 68, 69 và 70 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan quy định được hỏi có ý kiến về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra (Nội dung thẩm tra gồm:

+ Sự phù hợp của nội dung đăng ký thực hiện dự án với quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và hồ sơ dự án;

+ Việc áp dụng ưu đãi, bảo đảm, hỗ trợ đầu tư và thỏa thuận liên quan)

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án hợp lệ, UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư (Tổ chức, cá nhân)

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND tỉnh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Phí, lệ phí:

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP.

- Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.