Đường dây nóng

1. Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở KHĐT): 02313 876 501

2. Đăng ký kinh doanh: 02313 876 438

3. Trung tâm Tư vấn & XTĐT: 02313 799 919

4. Phòng Tổng Hợp: 02313 876 473

5. Phòng Kinh Tế Ngành: 02313 876 439

6. Phòng Kinh Tế Đối Ngoại: 02313 876 735

7. Phòng Thanh Tra: 02313 876 541

8. Phòng Văn Xã: 02313 876 474

9. Phòng Thẩm Định DAĐT & QLĐT: 02313 791 807

10. Ban Quản Lý Dự Án Giảm Nghèo:  02313 792 487