Tin hoạt động

Tin đăng ký kinh doanh
Sản xuất, kinh doanh hóa chất an toàn cần đáp ứng yêu cầu gì?

- Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất, đối với nhà xưởng, kho chứa, nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp...