Toàn văn diễn văn bế mạc kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XIV của Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

Thứ hai - 12/12/2016 01:40 151 0
Sáng ngày (10/12), Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.
Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp
Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp

Toàn văn diễn văn bế mạc :

 - Kính thưa đ/c Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy!

 - Thưa các đ/c lãnh đạo tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh!

 - Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh!

  - Thưa các đồng chí! Sau hơn 3 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc đã đề ra. Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp; HĐND tỉnh đã tập trung trí tuệ, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017, các báo cáo, tờ trình và quyết định ban hành các nghị quyết. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016, HĐND tỉnh thống nhất đánh giá: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp uỷ; sự chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và đặc biệt phát huy đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội năm 2016 đã đạt được kết quả quan trọng: Cơ bản đã triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và các nghị quyết, đề án chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 dự ước đều gần đạt, đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai quyết liệt; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; thu ngân sách đạt khá, quản lý thu chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; kết cấu hạ tầng nông thôn, nông nghiệp được quan tâm đầu tư; thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân được đảm bảo; các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao được mở rộng phát triển; giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ đối ngoại được duy trì mở rộng; chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn, ổn định hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

   Cùng với những kết quả đạt được, HĐND tỉnh đồng thuận và phân tích, đánh giá sâu sắc hơn những hạn chế, yếu kém đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, đó là: Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chỉ tiêu nhiệm vụ chưa thật quyết liệt; dự ước một số chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch; triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản và tỷ lệ giải ngân còn chậm; tình hình sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã dừng hoạt động và giải thể; chất lượng giáo dục vùng sâu xa chuyển biến chậm, những khó khăn, hạn chế trong sản xuất nông nghiệp vùng cao, công tác giáo dục, y tế, môi trường chậm được khắc phục; đời sống của một bộ phận dân cư nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh của tỉnh đạt thấp. Những hạn chế, yếu kém có trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương và người đứng đầu chính quyền cơ quan, đơn vị cần phải được thẳng thắn kiểm điểm đánh giá, có giải pháp khắc phục trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp quản lý và phát huy nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở kết quả năm 2016, phân tích, dự báo tình hình, HĐND tỉnh đã quyết định kế hoạch năm 2017 với 9 nhóm chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tài chính, thương mại, dịch vụ, văn hóa, xã hội và xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội; phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt trên 9,89%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng; hộ nghèo giảm 3,78%. Thống nhất 5 nhóm nhiệm vụ, 8 nhóm giải pháp có tính quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trọng tâm là:

   - Về kinh tế: Đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thuật, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã; đầu tư phát triển nông nghiệp, phát triển mạnh mẽ liên kết nông dân với doanh nghiệp, quy hoạch hình thành phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung lúa chất lượng cao, chè, quế, sơn tra, dược liệu… phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp lợi thế như thủy điện, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu; huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội; mở rộng thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quản lý thị trường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý thu chí ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí; dành nguồn lực cho đầu tư phát triển; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, các chính sách tài chính, tín dụng; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

   - Về lĩnh vực phát triển văn hóa, xã hội: Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo y tế dự phòng, thực hiện hiệu quả công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; giảm tỷ lệ tảo hôn, sinh con thứ 3, trẻ em, trẻ em suy dinh dưỡng; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn phát triển các giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của dân tộc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện quyết liệt chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài nguyên mới; bảo vệ phòng chống ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

   - Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh biên giới, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, phòng chống, trấn áp các loại tội phạm, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, toàn dân tham gia phòng chống tội phạm; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả đối ngoại.

   - Về xây dựng chính quyền: Tập trung củng cố tổ chức bộ máy, cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, quản lý phát huy trình độ năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương.

    Kỳ họp đã tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo và đánh giá cao kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh; xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2016 và việc chỉ đạo thực hiện trách nhiệm sau chất vấn tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh.

   Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã dành thời gian thực hiện chức năng giám sát qua việc chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu chất vấn UBND tỉnh và một số Sở, ngành về các vấn đề bức xúc tại địa phương được cử tri quan tâm. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm. Trên cơ sở cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và các Nghị quyết, Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết định thông qua 20 nghị quyết, gồm: các Nghị quyết thường kỳ theo nhiệm vụ, quyền hạn và các nghị quyết có ý nghĩa quan trọng về cơ chế tài chính, ngân sách, đầu tư, chính sách, chương trình phát triển du lịch, kinh tế cửa khẩu đến năm 2020. Các Nghị quyết được xem xét, thảo luận, thông qua bảo đảm phù hợp và sát với tình hình thực tế địa phương; là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhằm đầy mạnh phát triển kinh tế - xã họi của tỉnh, nâng cao đời sống Nhân dân.

   HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; đề nghị Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tuyên truyền vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên đồng thuận tích cực thực hiện đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống. Sau kỳ họp này, theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp sớm tổ chức tiếp xúc cử tri; báo cáo kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri trong tỉnh, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến của cử tri về kỳ họp đến Thường trực HĐND tỉnh; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

  Kính thưa các vị đại biểu! Thưa các đồng chí!

   Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, các vị đại biểu, khách quý; cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, các cấp, các sở ngành tỉnh; HĐND tỉnh ghi nhận sự hoạt động tích cực, hiệu quả của các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND, các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương, các cơ quan tham mưu, phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

  Kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV. Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả: Thu Hoài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 38 | lượt tải:36

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1249 | lượt tải:156

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 942 | lượt tải:123

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1035 | lượt tải:124

84/QĐ-SKHĐT

V/v công bố công khai kinh phí xây dựng và triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2020

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 818 | lượt tải:290
Đường dây nóng
Lịch công tác - lịch tiếp công dân
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay3,092
  • Tháng hiện tại70,326
  • Tháng trước83,292
  • Tổng lượt truy cập8,572,472
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down