Quy chế nội bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 07/QĐ-SKHĐT ban hành ngày 12/01/2015 V/v Quyết định ban hành Quy chế văn hóa công sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 59/QĐ-SKHĐT ban hành ngày 22/8/2017 V/v Quyết định ban hành nội quy, quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư