QĐ số 19/QĐ-SKHĐT ngày 22/5/2020 của Sở KHĐT v/v công bố công khai kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CCVC năm 2020

File đính kèm


QD 19.PDF