Văn bản số 499/TB-SKHĐT ngày 03/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tạm dừng tiếp công dân