VB 248/UBND-KTN ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu "V/v trả lời đối với các đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu"