Thông báo về việc chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư