Thay đổi thông tin người phát ngôn cho báo trí Sở Kế hoạch và Đầu tư

File đính kèm


vanban_621.PDF