Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2017, Kế hoạch năm 2018

File đính kèm


BC_KTXH_nam_2017.PDF