Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017

File đính kèm


9_thang_dau_nam_2017.PDF