Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017