Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016, kế hoạch năm 2017