Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH tháng 10 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2016