Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016 tỉnh Lai Châu