Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2016