Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016