THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lĩnh vực Vốn hồ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Bấm vào link để xem bài viết, bấm nút "Tải về" để tải tài liệu