Hướng dẫn lập Kế hoạch PTKTXH lồng ghép cấp xã năm 2014

Hướng dẫn áp dụng cho 30 xã thuộc vùng Dự án Giảm nghèo CTMNPB Giai đoạn 2 - tỉnh Lai Châu. Phương pháp lập kế hoạch theo phươnp pháp mới được thực hiện với mục đích:

1. Tạo chủ động cho cấp xã trong quá trình lập kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội hàng năm và làm cơ sở để tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch;

2. Thống nhất thủ tục, trình tự và tổ chức thực hiện các bước của công tác kế hoạch, thống nhất đề cương kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã hàng năm trình Hội đồng Nhân dân thông qua;

3. Phát huy được các nguồn nội lực sẵn có phục vụ cho phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương;

4. Tạo điều kiện thu hút, lồng ghép các nguồn lực từ bên ngoài và nguồn vốn vay thông qua Dự án Giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc giai đoạn II để triển khai các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương.

5. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm hỗ trợ cấp xã trong tổ chức lập, thực hiện và tiến hành theo dõi đánh giá kế hoạch của cấp huyện.

 

File đính kèm


CV_316-SKHDT_Huong_dan_lap_KH_phat_trien_KTXH_cap_xa_hang_nam.pdf