Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

File đính kèm


Chuong_trinh_xuc_tien_PCP_2015_-_2020.pdf