Đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ giai đoạn 2016 - 2020

File đính kèm


BC_UB_xay_dung_de_an_ODA_2016-2020.PDF