sex hikaye porno izle bakire sex sikiş sex izle
Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu đăng ký hợp tác xã vào Hệ thống thông tin quốc gia

Cập nhật ngày: 10/04/2019


Thực hiện Văn bản số 523/UBND-TM ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi dữ liệu đăng ký hợp tác xã vào Hệ thống thông tin quốc gia.

Căn cứ Văn bản số 1698/BKHĐT-ĐKKD ngày 19/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chuyển đổi dữ liệu đăng ký hợp tác xã vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã; Văn bản số 68/ĐKKD-CSDL ngày 19/3/2019 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh về chuyển đổi dữ liệu đăng ký hợp tác xã vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện chuyển đổi dữ liệu của các hợp tác xã vào Hệ thống thông tin quốc gia như sau:

1. Các bước triển khai rà soát số liệu, chuyển đổi dữ liệu hợp tác xã vào Hệ thống, chuyển đổi tài liệu đính kèm vào Hệ thống thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 1, kèm theo Văn bản số 68/ĐKKD-CSDL ngày 19/3/2019 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh. Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu đăng ký hợp tác xã trên Hệ thống theo địa chỉ https://formhtx.dkkd.gov.vn (tài khoản đăng nhập do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cung cấp), đảm bảo hoàn thành chuyển đổi dữ liệu hợp tác xã vào Hệ thống trước ngày 29/4/2019 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/4/2019.

2. Danh sách hợp tác xã triển khai rà soát, chuyển đổi dữ liệu: Theo danh sách tại phụ lục 2, kèm theo Văn bản số 68/ĐKKD-CSDL ngày 19/3/2019 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm chuyển đổi dữ liệu: Có tài liệu hướng dẫn kèm theo.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế khai thác các tài liệu kèm theo trên Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: http://sokhdt.laichau.gov.vn/ (mục Tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện./.