Cơ cấu tổ chức

1. Ban Giám đốc :

Ban Giám đốc gồm 03 đồng chí,  trong đó: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

2. Văn phòng 

Gồm 08 đồng chí trong đó: 01 Chánh văn phòng, 02 chuyên viên tổng hợp, 01 văn thư, 01 kế toán, 01 thủ quỹ, 02 lái xe .

3. Phòng Tổng hợp Quy hoạch

Gồm 06 đồng chí trong đó: 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 04 chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

4. Phòng Kinh tế ngành

Gồm 06 đồng chí trong đó: 01 trưởng phòng, 02 phó phòng và 03 chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

5. Phòng Kinh tế Đối ngoại

Gồm 04 đồng chí trong đó:  01 phó phòng và 03 chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

6. Thanh tra Sở

Gồm 03 đồng chí trong đó: 01 Chánh Thanh Tra, 01 phó Chánh thanh Tra và 01 chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

7. Phòng Đăng ký kinh doanh

Gồm 04 đồng chí trong đó: 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 02 chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

8. Phòng Khoa Giáo Văn xã 

Gồm 04 đồng chí trong đó: 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 02 chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

9. Phòng Đấu thầu Thẩm định và Giám sát Đầu tư

Gồm 05 đồng chí trong đó: 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 03 chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

10. Trung tâm  Xúc tiến đầu tư Thương  Mại và Du Lịch

Gồm 10 đồng chí trong đó: 03 Phó giám đốc, 07 chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

11. Ban QLDA Giảm nghèo tỉnh (WB)

Gồm 04 đồng chí trong đó: 01 Phó giám đốc, 03chuyên viên thừa hành nhiệm vụ.

(Có danh sách kèm theo).

File đính kèm


Co_Cau_To_Chuc_SKHDT_0.xls